ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. 65 - 15 ก.พ. 66  
Status : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
::: สรุปสถิติจัดเรียงลำดับ :::
1 ทัศนะ พานิชไทย 180 52
2 นางพูลรัตน์ คุณาเขมากร 175 35
3 นายวินัด โพธิ์พัฒน์ 173 46
4 รัชวุฒิ มั่นคงโชคดี 164 26
5 นายเริงศักดิ์ จันทร์นวล 156 48
6 วศวรรณ หันจันทร์ 150 0
7 นายชาญศักดิ์ คุณาเขมากร 140 7
8 นางสาววัลภา สีสุกสด 134 2
9 นางพรทิพย์ วันดี 134 0
10 นางอมรรัตน์ จันกฤษ 134 30
11 ปราณี เชื้อชาติ 129 37
12 นางดวงนภา ไหมพรม 126 28
13 นางโกมล รอดไทย 119 3
14 นางเบญจเทวัญ ศรีศุภวุฒิ 116 30
15 อนงค์ หันจันทร์ 113 35
16 พรชัย หันจันทร์ 108 7
17 นายประสาร สุขสุคนธ์ 107 52
18 นายวันชัย นพฤทธิ์ 105 38
19 นายเฉลิมศักดิ์ มาลา 104 19
20 นางอาภรณ์ เลิศกิจคุณานนท์ 103 40
21 นางประกันเล็ก โพธิชัย 102 6
22 นายประเสริฐ ประดุจพรม 101 32
23 ประสาร พรหมณา 100 59
24 นายปรีชา คงสมจิตร 99 49
25 นายทวีศักดิ์ ภู่ชัย 92 30
26 นางสมพร เกิดทอง 89 4
27 นางกานต์จิรา ฆ้องหลวง 88 58
28 นางธิติมา ทองแสง 84 46
29 นายบุเจริญ ระมั่งทอง 83 0
30 นายศักดิ์ชัย บรรณสาร 82 55
31 นายรักพงษ์ วงษ์ธานี 81 28
32 นางวิระเวก สุขสุคนธ์ 79 40
33 นางธนาพันธุ์ อัจฉริยนารี 78 33
34 นางสาวพรรทิพย์ อยู่ไพร 76 6
35 นางสาวศิริพร โงนสาย 76 31
36 นายอภิสิทธิ์ ยมน้อย 75 22
37 นายโกวิท สละชั่ว 74 9
38 ระพีพรรณ ทินโชคชัย 73 55
39 นายจตุพร ฉิมมาแก้ว 72 0
40 นางขนิษฐา สละชั่ว 72 40
41 สุชัย นะตาปา 71 28
42 นางสาวนิศากร ศรีสอาด 71 33
43 ธีรพงษ์ อินทร์พันธุ์ 67 49
44 ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม 66 16
45 ปวีณา บุระณะ 57 55
46 โกสุม ศรีคัทธะนาม 54 13
47 ว่าที่ร้อยตรีบรรพต อินทร์พิมพ์ 54 55
48 นางภัชญาณี ไชยแสนท้าว 52 24
49 นางสาวหฤทัย บุญมี 52 9
50 นางรัชนีวรรณ จรรยาดี 52 55
51 นางสาวศิรินทิพย์ หัสดินรัตน์ 51 8
52 นางสุพรรณพร วิเศษดี 46 30
53 นายวีระศักดิ์ ตันธิกุล 45 25
54 นายจรัส เล่ห์สิงห์ 42 40
55 นางสาวจุฑามาศ เทพอักษรณรงค์ 41 19
56 นางนัธนรินทร์ ปู่ชู 41 36
57 ณัฐกาญจน์ อินทร์ประเสริฐ 39 26
58 นางอาภา ตันธิกุล 39 4
59 นางสุวรรณี อุณหชาติ 38 50
60 นายกมล นนทะภา 37 35
61 นางสาวทิพย์ภวัน กุสุริ 35 46
62 นายอดิศักดิ์ คำเสียง 34 10
63 นายเศกสรร นันทะเทศ 33 0
64 นางสาวณัฐภรณ์ วงศ์ลคร 32 2
65 นางปราณี บรรณสาร 29 0
66 นางพีรียา วงษ์ธานี 28 30
67 นางสาวนงค์นุช ตะเภาพงษ์ 28 3
68 นางทัณฑิกา เกิดไธสง 27 55
69 ศิราณี เพ็งรอด 26 35
70 น.ส.วาสนา ใหม่พุฒมา 23 0
71 วรัญญู หันจันทร์ 21 27
72 นางบุษยมาส ผาสุข 20 27
73 อภิชาติ โคตรมณี 20 50
74 เกียรติศักดิ์ งามนัก 20 40
75 สกลธ์ ขุนสนิท 20 39
76 สุทธารัตน์ นิ่มนวล 18 0
77 นางสาวหทัยนาถ โหนา 18 39
78 สุขิรา สังฆธรรม 17 50
79 นิติพัทธ์ ศรีคำ 16 29
80 นางสาวปิยะนุช เนินใหม่ 15 45
81 นายกิจสุพัฒน์ ครึกกระโทก 13 27
82 ศรัญณภัทร เอี่ยมศิริกุล 12 30
83 นายวรัญญู บัวอินทร์ 12 30
84 นางสิริมา พ่วงศรี 11 50
85 จันทนา ทัศนวรานนท์ 9 26
86 นางสาวปาณิสา พูลสำราญ 9 15
87 นางสาวยุวดี เติมพันธุ์ 9 50
88 นายวิชัย นนทการ 8 48
89 นางโสภิต วนิชย์ถนอม 7 15
90 นายกายสิทธิ์ วาดไธสง 6 53
91 ชวลิต แจ่มจันทร์ 6 40
92 นางสาวสุนันท์ ฝอยหิรัญ 5 27
93 สกาวรัตน์ ถาวรยิ่ง 5 4
94 วนิดา ด่านระงับ 5 0
95 นางสาวทินมณี จารัตน์ 5 55
96 นางพรพิมล ยินดีรส 5 40
97 นางชาญานัท รักศิลป์ 4 27
98 นางทัศนีย์ วงค์ภักดี 4 17
99 ร.ต.ต.สมศักดิ์ ปู่ชู 4 15
100 ศศิธร​ อรัญ 4 56
101 กัญญาภัค กานุสนธิ์ 3 25
102 ขนิษฐา จันทร์คำ 3 20
103 น.ส.ณฐอร ไวกระโทก 3 10
104 นางปิญาภรณ์ วาดไธสง 2 30
105 รุ่งทิพย์ สายพรหม 2 25
106 นางสาวรัชฎาพร พิมพ์บุบผา 2 20
107 ปิ่นทอง เดชสุภา 2 5
108 นางสาวผุสดี หนูอินทร์ 2 0
109 นางสาวจิตกร สนเผือก 2 0
110 ธัญชนก จันเทศ 2 30
111 นางสาวสุพิชญ์นันท์ จันทร์นวล 1 25
112 สุธาสินี บูรณะศิริศิลป์ 1 20
113 จุฑามาส เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1 0
114 นางสาวจันทร์ทรี ควรมี 1 47
115 นางสาวพิมสาย จึงตระกูล 1 40
116 นางอาภารัตน์ อืโนโฮ 1 32
117 นางพูนทรัพย์ เจนพานิช 0 30
118 ชวนะชัย เพชรพิรุณ 0 30
สถิติภาพรวมวันนี้
สถิติภาพรวมรายวัน
TODAY TOTAL-HLT
HH MM
ALL TOTAL-HLT
7630 4
HH MM
DEV BY : ครูกายสิทธิ์ วาดไธสง
LINE : kayyasit-k