รายชื่อนักเรียนชุมนุม : กีฬาเพื่ออนาคต
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูสรายุทธ์,ครูสุรวุฒิ,ครูเกียรติภูมิ จำนวนที่รับ : 120 รายละเอียด : การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย พัฒนาทักษะทางกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถานที่เรียน :โรงยิม
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 08980 เด็กหญิงสุจาริณี ทาตุ๊ Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
2 08981 เด็กหญิงกนิษฐา สุนะวัง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
3 08986 เด็กหญิงศศิศศร จันทคาม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
4 09593 นางสาวธัญชนก พุดรักษา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.4/2
5 09289 นางสาวเกศินี ฮะหลี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/1
6 09366 นางสาวพจนีย์ พัดทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
7 09311 นางสาวศริญญา มิตรส่งสุข Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
8 09314 นางสาวสุภามาศ สูแพะ Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
9 09315 นางสาวอินทิรา หานะกุล Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
10 09009 นายพงศกร สุริยจันทราทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
11 08993 นายอิทธิกร บุญประคม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
12 08145 นางสาวณัฐกานต์ ยอดทองดี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
13 08996 นางสาวปพิชญา เงินกลม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
14 08997 นางสาวประกายเพชร อรชุน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
15 08998 นางสาวปรียาภรณ์ ปี่ทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
16 08999 นางสาวปาริชาติ ดำกลิ่น Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
17 09020 นางสาวพรรณี บุญศรี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
18 09000 นางสาวพศิกา รัตนา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
19 09002 นางสาววรรณวิษา อินมิทิน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
20 08158 นางสาววิยะดา ศรีชมษร Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
21 09004 นางสาวสุจิราพร สีทำมา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
22 08164 นางสาวอาศิรา ปราสัยงาม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
23 09005 นางสาวเอมมิกา? ยองแก้ว Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
24 09035 นายธนากรณ์ โพธิน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
25 08224 นางสาวธันวา? โคจรานนท์? Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
26 09017 นางสาวปนัดดา หอมเนียม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
27 08230 นางสาวรมณีย์ อมฤก Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
28 09001 นางสาวรัชดาภรณ์ แช่มชื่น Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
29 08163 นางสาวอรอุษา พรมปาน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
30 08204 นายณัฐดนัย แท่นศิลา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/3
31 09148 เด็กชายสิทธิพงศ์ แสงกล้า เคมีดาว ม.2/3
32 09596 นางสาวเนตรนภา เพ็ชรมณี เคมีดาว ม.4/2
33 08678 นางสาวเมษา ประชา เคมีดาว ม.4/2
34 09610 นางสาวกัญญาณัฐ ดงสันเที๊ยะ เคมีดาว ม.4/3
35 09612 นางสาวเกศมณี หมวกเหล็ก เคมีดาว ม.4/3
36 09614 นางสาวจันทิมา ศรีชนะ เคมีดาว ม.4/3
37 09261 นายธีรวุฒิ สีทิม เคมีดาว ม.5/3
38 09262 นายปฐมพร ซาวทองคำ เคมีดาว ม.5/3
39 09388 นายธีรศักดิ์ ผลธุระ เคมีดาว ม.5/3
40 08469 นางสาวนิฌาดา เทพศิริ เคมีดาว ม.5/3
41 09334 นางสาววกุล ม่วงทิพย์ เคมีดาว ม.5/3
42 09124 เด็กชายยุทธนา แม้นชัยภูมิ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.2/2
43 09192 เด็กหญิงจีตา ปอง เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.2/2
44 09629 นางสาวณัฐณิชา ลานทอง เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.4/4
45 08367 นายทวีรัชต์ วัฒนาพิชิตพงศ์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/1
46 09293 นางสาวณัฐพร ครองศักดิ์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/2
47 09323 นางสาวธันยธรณ์ อินทโชติ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
48 09328 นางสาวไพลิน กลิ่นมะพร เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
49 09330 นางสาวภัทรสิริ ศรีบุรินทร์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
50 09336 นางสาวสุพัตรา เนธิบุตร เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
51 09316 นางสาวอุทุมมา อินทโชติ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
52 09379 นายนพชัย มาทะ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/5
53 09457 เด็กหญิงกวินทิพย์ คำเนียม คณิตศาสตร์หรรษา ม.1/1
54 09468 เด็กหญิงธันยารัตน์ ดิษผดุง คณิตศาสตร์หรรษา ม.1/1
55 08849 เด็กชายนภดล พัดกลับ คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
56 08925 เด็กหญิงนันทนา? โค?จรา?นนท์ คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
57 08927 เด็กหญิงปาริฉัตร สุวรรณเวช คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
58 08930 เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร ชัยวงษ์ คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
59 08931 เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ทิพย์พันธุ์ คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
60 08932 เด็กหญิงเพียงพอ ศรีนครชัย คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
61 08933 เด็กหญิงฟ้าลัดดา ญาติครบุรี คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
62 08939 เด็กหญิงศศิธร จุไร คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
63 08940 เด็กหญิงศสิรฎา พืชเพียร คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
64 08942 เด็กหญิงสิรินทรา พลโดด คณิตศาสตร์หรรษา ม.3/1
65 09260 นายอภินันท์ ตะโลกลาง คณิตศาสตร์หรรษา ม.5/2
66 08218 นายอิทธิพล ปนสันเทียะ คณิตศาสตร์หรรษา ม.6/4
67 09104 เด็กชายติณห์ คำศิริ หมากกระดาน ม.2/1
68 09114 เด็กชายธนกร คำมุง หมากกระดาน ม.2/2
69 09122 เด็กชายภูวดล สีกาวี หมากกระดาน ม.2/2
70 08649 นายนเร เปรี่ยมพิมาย หมากกระดาน ม.4/5
71 08220 นางสาวกัณฐิกา เจริญคง หมากกระดาน ม.6/3
72 09318 นางสาวชนาภา พรมมาวัน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
73 08472 นางสาวลลิตา เนินทิโก ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
74 08482 นางสาวออแกรน หนูแทน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
75 09338 นางสาวอิสริยา เบ้าทอง ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.5/3
76 08995 นางสาวดารุณี บุญยัง ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/1
77 09016 นางสาวนิภาพร โสนนอก ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
78 09019 นางสาวปรัญดา โนสา ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
79 08157 นางสาวรุ่งรัตน์ รักซ้อน ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
80 09051 นางสาวอรัญรักษ์ บุญชม ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/2
81 09022 นางสาวเพชรกัญญา จันทร์บูชา ตารางธาตุ (ทองซาวด์) ม.6/4
82 09101 เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์อินทร์ สายมูดูดวง ม.2/2
83 09180 เด็กหญิงธิตยา ปงก๋า สายมูดูดวง ม.2/2
84 09197 เด็กหญิงปลายรุ้ง เจริญคง สายมูดูดวง ม.2/2
85 09199 เด็กหญิงเมษรา นิลโพธิ์ทอง สายมูดูดวง ม.2/2
86 09222 เด็กหญิงอภิญญา เจริญคง สายมูดูดวง ม.2/3
87 09292 นางสาวณัฐชยา พูลสวัสดิ์ สายมูดูดวง ม.5/1
88 09294 นางสาวดารารัตน์ หัสคุณ สายมูดูดวง ม.5/1
89 09353 นางสาววรรักษ์ วงศ์พรม สายมูดูดวง ม.5/1
90 08426 นางสาวขนิษฐา รอดวินิจ สายมูดูดวง ม.5/3
91 08427 นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร สายมูดูดวง ม.5/3
92 08465 นางสาวณัฐพร เจริญคง สายมูดูดวง ม.5/3
93 09322 นางสาวธัญกร แสงจันทร์ สายมูดูดวง ม.5/3
94 08467 นางสาวธิติพร สิงห์โตเกษม สายมูดูดวง ม.5/3
95 08595 นางสาวปภาภรณ์ พรมสวัสดิ์ สายมูดูดวง ม.5/3
96 09326 นางสาวปริญญา ใจซื่อ สายมูดูดวง ม.5/3
97 08437 นางสาวศศิธร มอพิมพ์ สายมูดูดวง ม.5/3
98 08439 นางสาวสาริศา เที่ยงธรรม สายมูดูดวง ม.5/3
99 08442 นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์หอม สายมูดูดวง ม.5/3
100 08229 นางสาวพิชญา ชาติเสนา สายมูดูดวง ม.6/3
101 09162 เด็กชายธีรภัทร ไทยแท้ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.2/4
102 08899 เด็กชายธนพล สายทอง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
103 08902 เด็กชายปุณณวัฒน์ พานทอง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
104 08904 เด็กชายมงคล วงทวี ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
105 08908 เด็กชายสุภเดช คำลาภ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.3/4
106 08464 นางสาวเจนจิรา เทียมไธสง ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/2
107 08462 นางสาวกนกทิพย์ ศรีพุฒ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
108 08451 นางสาวพัชริตา เงินประเสริฐ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
109 09354 นางสาวสุชาดา จัตุรัส ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
110 09356 นางสาวอติกานต์ จันทร์เอี่ยม ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.5/5
111 08222 นางสาวญาณิศา อาจนะ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
112 09065 นางสาวธัญชนก หนูอินทร์ ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
113 08255 นางสาวนิยุตา โพธิ์ขาว ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
114 08356 นางสาวรัศมิทัศนย์ พิยสกี ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
115 09077 นางสาวอรอนงค์ กลิ่นศรีสุข ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
116 08235 นางสาวอาภัสรา สระอุทัย ย้อนเวลาผ่านภาพยนตร์​ ม.6/4
117 09609 นางสาวกมลวรรณ บุสภาค English พาเพลิน ม.4/3
118 09615 นางสาวชนากานต์ เจือพันธ์ English พาเพลิน ม.4/3
119 09428 เด็กชายธนพนธ์ สุขแจ่ม เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.1/3
120 09130 เด็กชายเอกวิน หาสมบุญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.2/2
121 08869 เด็กชายจิราวัฒน์ ประภาตะนันทน์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
122 08871 เด็กชายณัฐพงษ์ ต่อพล เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
123 08873 เด็กชายธนกฤต สุปัดคำ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
124 08875 เด็กชายธนากร คุ้มชะนุช เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
125 08876 เด็กชายธรรศ พุ่มเรือง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
126 08878 เด็กชายนิติศาสตร์ ศาลารักษ์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
127 08879 เด็กชายนิพนธ์ ประคอง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
128 08882 เด็กชายยุทธไกร หล่อทอง เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
129 08885 เด็กชายวราเทพ พินิจทรัพย์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
130 08886 เด็กชายวรายุทธ พินิจทรัพย์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
131 08887 เด็กชายวัชรพล แวนวน เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
132 08891 เด็กชายอินทัช สงค์ประเทศ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
133 10011 ด.ช.ญาณวิทย์ คงเจริญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.3/3
134 08628 นายบุณณศร เบื้องบน เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.4/4
135 09367 นางสาวเมย์ญาวี ชัยวงษ์ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
136 09368 นางสาววิลาวัณย์ จุ่นเจริญ เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
137 09370 นางสาวสุชาวดี จัตุรัส เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
138 08443 นางสาวอรพิมล โฉยฉาย เกมการอ่าน​ (ต่อคำศัพท์​ภาษาไทย)​ ม.5/6
139 09102 เด็กชายณัฏฐพล จันตราพรมราช ติวคณิต ม.2/1
140 09105 เด็กชายปภินวิทย์ มาสขาว ติวคณิต ม.2/1
141 09109 เด็กชายสมโชค นวลกลาง ติวคณิต ม.2/1
142 09110 เด็กชายสัณห์พิชญ์ จันตราพรมราช ติวคณิต ม.2/1
143 09376 เด็กชายธนวัฒน์ วงษ์แก้ว ติวคณิต ม.3/4
144 09554 นายอนุวัฒน์ สุขประเสริฐ ติวคณิต ม.4/1
145 08716 นางสาวฉันทิสา บุตรดี ติวคณิต ม.4/1
146 08720 นางสาวเนตรนภา ก้อนคำ ติวคณิต ม.4/1
147 08727 นางสาวศศิวรีย์ ชาติครบุรี ติวคณิต ม.4/1
148 08728 นางสาวอภิญญา สวนไผ่ ติวคณิต ม.4/1
149 09599 นางสาววรรณฤดี สุขสว่าง ติวคณิต ม.4/2
150 09603 นางสาวสรณ์สิริ ทองศรี ติวคณิต ม.4/2
151 09607 นางสาวอินทิรา เตโช ติวคณิต ม.4/2
152 08474 นางสาวอภิญญา ขวัญสำอางค์สกุล ติวคณิต ม.5/4
153 09385 นางสาวอัญชิสา จันทคาม ติวคณิต ม.5/4
154 09386 นางสาวอุสามณี จันทคาม ติวคณิต ม.5/4
155 09193 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสุข DIY หรรษา ม.2/2
156 09194 เด็กหญิงฎีกาแก้ว คมขำ DIY หรรษา ม.2/2
157 09196 เด็กหญิงเบญสิร์ยา บุญบรรเทิง DIY หรรษา ม.2/2
158 09206 เด็กหญิงสุชาดา นาไม DIY หรรษา ม.2/2
159 09141 เด็กชายรณชัย บัวงาม DIY หรรษา ม.2/3
160 09154 เด็กชายเจษฎา ทาป้อง DIY หรรษา ม.2/4
161 09160 เด็กชายธิวา งามสง่า DIY หรรษา ม.2/4
162 09163 เด็กชายนัจฐกฤษ วงษ์นิ่ม DIY หรรษา ม.2/4
163 09166 เด็กชายศุภกฤต ผาสุข DIY หรรษา ม.2/4
164 09393 เด็กชายวุฒิพงศ์ พุฒศิริ DIY หรรษา ม.2/4
165 09348 นางสาวจิตตานันท์ ศิริศักดิ์ DIY หรรษา ม.5/5
166 08459 นางสาวสุวพัชร อินทศร DIY หรรษา ม.5/5
167 09511 เด็กหญิงณัฐิกา เกตุคุ้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
168 09523 เด็กหญิงสุพัตรา น้อยพุทธา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
169 09525 เด็กหญิงอรนุช สีลา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
170 09549 เด็กหญิงปภัสสร โสตะศรี ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
171 09538 เด็กหญิงวิกานต์ดา เดิมสมบัติ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/4
172 08907 เด็กชายสราวุฒิ ไปรแดน ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
173 08985 เด็กหญิงวิไลวรรณ มณฑา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
174 09248 เด็กหญิงแพรวา จันทร์เสวก ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
175 09548 นายณัฐนัย อุทัยกรณ์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
176 08611 นายพัชรพล จังพล ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
177 09085 นางสาวทิพรัตน์ เวียงทอง ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
178 09588 นางสาวลัทธวรรณ ศรีกุลวงศ์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
179 08715 นางสาวสุถจิรา ตลับทอง ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
180 09591 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์แย้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
181 09561 นายกิตติกวิน บัลลังค์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/3
182 08654 นายกิตติภูมิ คลองทรัพย์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/3
183 09278 นายนพแก้ว ดุขุนทด ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
184 08383 นายสหรัฐ รอดท่าหอย ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
185 09383 นายอนุุสรณ์ ทองหล่อ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
186 08142 นายอาณัฐ ศรีระวร ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/1
187 08139 นายภูมิเรศษ์ ดีสวน ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
188 08148 นางสาวธารทิพย์ โอนลูกกล้วย ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
189 08194 นางสาววรรณิสา โชติพรม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
190 08197 นางสาวอรวรา อินคุ้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
191 09462 เด็กหญิงชญาดา ศรีดา นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
192 09469 เด็กหญิงนวรัตน์ มิตรใส นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
193 09470 เด็กหญิงเบญญาภา สวัสดิ์พึ่ง นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
194 09489 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์เศษ นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
195 09526 เด็กหญิงกชพร วิเศษหอม นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/4
196 09204 เด็กหญิงศิราลักษณ์ ชุมศรี นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/1
197 09115 เด็กชายธีรภัทร สานนท์ นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/2
198 09205 เด็กหญิงศุภวรรณ โหมดศิริ นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/2
199 08921 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา บุญยืน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/1
200 08954 เด็กหญิงธนภรณ์ วันอยู่ นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
201 08955 เด็กหญิงนงนุช บุญน้อย นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
202 08959 เด็กหญิงราตรี คำเผือก นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
203 08964 เด็กหญิงสุภัสสร พุฒซ้อน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
204 09097 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเสริม นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
205 08969 เด็กหญิงตะวัน บุญวัน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/3
206 08825 นาย?ภา?คิน? พล?เสน? นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/2
207 09616 นางสาวฐิติยา สุขทับศรี นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/3
208 08669 นางสาวธนภรณ์ กลมเกลี้ยง นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/5
209 09277 นายธนชิต เกิดแก้ว นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/1
210 08363 นายกรณ์ดนัย ประภาพันธ์ นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/2
211 09335 นางสาววรารัตน์ มากบุตรดี นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/3
212 08448 นางสาวบุษบา สมบัติ นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/6
213 08460 นางสาวอภิญญา มัฆวิมาร นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/6
214 09030 นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม นาฏศิลป์และการแสดง ม.6/2
215 09397 เด็กชายจักรภัทร พุ่มเรือง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
216 09400 เด็กชายธนกฤต อินทร์ปลัด กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
217 09401 เด็กชายพรหมมินทร์ เกสร กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
218 09463 เด็กหญิงชวนันท์ บุญสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
219 09466 เด็กหญิงณัฐกมล ปู่ดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
220 09485 เด็กหญิงฟ้าใส ชาติสุทธิ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
221 09486 เด็กหญิงรัตติกาล ประเสริฐ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
222 09490 เด็กหญิงอณัญญาพร อินกอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
223 09403 เด็กชายไกรวุฒิ บุญสิทธิ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
224 09405 เด็กชายจิตติพัฒน์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
225 09406 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
226 09407 เด็กชายณัชพล ช่วงวงศ์ญาติ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
227 09416 เด็กชายรุ่งระพี พิมพ์เสนา กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
228 09418 เด็กชายสุริยกานต์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
229 09419 เด็กชายหัสวุฒิ หล้าสุด กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
230 09420 เด็กชายอัศม์เดช วิเศษนันท์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
231 09492 เด็กหญิงดารารัตน์ วัยวุฒิ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
232 09496 เด็กหญิงบุญยืน พุทธศรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
233 09500 เด็กหญิงพีรดา จันประสาร กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
234 09504 เด็กหญิงศศิประภา พิลาสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
235 09505 เด็กหญิงศศิลดา วัฒนโชค กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
236 09481 เด็กหญิงกิ่งกนก บุญลาภ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/3
237 09518 เด็กหญิงปภัสษร สิงห์มะม้อ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/3
238 09524 เด็กหญิงสุจิตตรา แพงสี กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/3
239 09441 เด็กชายชาญณรงค์ บรรหาร กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
240 09443 เด็กชายณัฐิวุฒิ เหมพิมพ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
241 09451 เด็กชายวรเกียรติ์ บรรดาศักดิ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
242 09453 เด็กชายวีระยุทธ บุญอินทร์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
243 09527 เด็กหญิงเกาหลี เกน กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
244 09534 เด็กหญิงภัทรสุดา อาจกล้า กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
245 09540 เด็กหญิงอรไพลิน จอมมาลา กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/4
246 09116 เด็กชายนัทธพงศ์ บุตรเพชร กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
247 09478 เด็กชายพรชัย สระทองแดง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
248 09198 เด็กหญิงปวิชญาดา บัวตูม กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
249 09207 เด็กหญิงสิรภัสสร มั่นคง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
250 09477 เด็กหญิงนฤมล สวนผล กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
251 09132 เด็กชายโชคชัย ขวัญสำอางค์สกุล กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
252 09142 เด็กชายรัฐภูมิ มีศิริ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
253 09147 เด็กชายสกุลวัฒน์ จันทบาน กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
254 09151 เด็กชายอรรถพล วงษาอ่ำ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
255 09159 เด็กชายธนวัฒน์ บาศรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/4
256 09164 เด็กชายใบบุญ เกษสาคร กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/4
257 08846 เด็กชายณัชพล อ้อมนอก กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
258 08847 เด็กชายณัฐวัชร์ รอดดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
259 08848 เด็กชายธนาพัฒน์ สุธงษา กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
260 08850 เด็กชายนราวัฒน์ แก้วบำรุง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
261 08851 เด็กชายภาคภูมิ ห่วงสุวรรณ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
262 08852 เด็กชายวราวุธ ศตะรัต กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
263 09243 เด็กชายประกฤษณ์ วังคีรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
264 08916 เด็กหญิงกนกวรรณ ศิลาทอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
265 08918 เด็กหญิงจิราพร ผดุงกุล กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
266 08920 เด็กหญิงณัฐพร มูลเมือง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
267 09373 เด็กหญิงกุสุมา หมวกเหล็ก กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/1
268 08853 เด็กชายกวิน พิมพ์รูป กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
269 08854 เด็กชายก็อบ ไชยสาส์น กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
270 08855 เด็กชายกิตติคุณ ผิวละออ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
271 08856 เด็กชายเจษฎา บุตรดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
272 08857 เด็กชายณัฐพงศ์ จงเอื้อนกลาง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
273 08859 เด็กชายธีรภัทร กระแสโสม กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
274 08860 เด็กชายธีรเมธ เชื้อเกตุ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
275 08861 เด็กชายปิยพงษ์ ยองรัตน์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
276 08862 เด็กชายพาทิศวร์ บือขุนทด กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
277 08864 เด็กชายรัฐพงษ์ พุทธดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
278 08944 เด็กหญิงกนกกาญจน์ นุชาญรัมย์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
279 08946 เด็กหญิงกรรณิกา สุขท่า กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
280 08947 เด็กหญิงกรองเเก้ว ทองเสื่อ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
281 08948 เด็กหญิงกฤษติกา มีมุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
282 08949 เด็กหญิงขวัญ บรรหาร กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
283 08950 เด็กหญิงจันทมณี เรือนเพชร กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
284 08951 เด็กหญิงจิตติมา บุญยัง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
285 08958 เด็กหญิงมุฑิตา บุญแพทย์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
286 08960 เด็กหญิงวรดา ทัศบุตร กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
287 08961 เด็กหญิงวิมลวรรณ หอยสังข์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
288 08962 เด็กหญิงศวรรษา คำจันทร์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
289 09096 เด็กหญิงสุจินตนา สว่างศรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
290 09473 เด็กหญิงอริสษา พุ่มเรือง กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/2
291 08888 เด็กชายศักดิ์ดา กู่สันเทียะ กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/3
292 08973 เด็กหญิงนฤมล แม่นดาว กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/3
293 08912 เด็กชายสิรวิชญ์ สีสมญา กีฬาเพื่ออนาคต ม.3/4
294 09552 นายรัฐภูมิ ฟูบุญมา กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/1
295 09556 นายเกียรติศักดิ์ มาดา กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/2
296 09572 นายจิรพันธ์ แสนดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
297 08644 นายณัฐพล เสือเอ๋ง กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
298 09574 นายบดินทร์ ทรัพย์ลาน กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
299 09575 นายพงศ์พิภัช ไตรแดง กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
300 09578 นายวงศธร ศิลารักษ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
301 09579 นายสราวุฒิ วงษ์ชาเพ็ง กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
302 09580 นายหัสดิน ดีวัน กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
303 09581 นายอนุรักษ์ มีศิริ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
304 08619 นายอาทิตย์ บุญทัน กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
305 09627 นางสาวจิราพร กลัดงาม กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
306 09628 นางสาวจีราวัลย์ จักษุศิลา กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
307 08704 นางสาวฐิติญารัตน์ สมประสงค์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
308 08705 นางสาวนิภารัตน์ มันทากาศ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
309 09630 นางสาวปริยาภัทร เพิ่มพูล กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
310 09631 นางสาวพัชรินทร์ ศรีทวีกาศ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
311 08692 นางสาวภัทรธิดา เพ็ชรพราว กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
312 08694 นางสาวสุธาสินี ยังสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
313 09632 นางสาวสุดาพร พระลับรักษา กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
314 09633 นางสาวอัจฉราพร พรมเจียม กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
315 99992 ศตายุ วัฒนโชค กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
316 99993 อาทิตย์ บุญทัน กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
317 09249 นายกฤติพงศ์ กล่ำศรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/1
318 08372 นายอรรถพล สหุนันท์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/1
319 08424 นายอรรคพล อรรคดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/2
320 09305 นางสาวณัฐวรรณ หมู่ผึ้ง กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/2
321 08449 นางสาวปรียาภรณ์ แซ่ลิ่ม กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/2
322 09265 นายณัฐพล ศรีสาคร กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
323 09266 นายธีรภัทร พิเศษฤทธิ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
324 08379 นายพีรพัฒน์ คำปินโน กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
325 09280 นายภูวนัย ระมาตทอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
326 08381 นายรัฐพล แสงแจ่ม กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
327 09272 นายศุภวิชญ์ พันสอน กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
328 09275 นายเอกภาพ กองทอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
329 09276 นายเอกรักษ์ แก้วพิกุล กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
330 08445 นางสาวญาณิสา ศรีสงคราม กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/5
331 08140 นายเมธิชัย คำเขียว กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/1
332 09006 นายจรูญโรจน์ โวระแสง กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
333 09032 นายณัฐพนธ์ ต่อพล กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
334 08134 นายณัฐภูมิ สุดตะโก กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
335 08174 นายปภังกร อินทศร กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
336 09010 นายภูมเรศ พรมภักดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
337 08215 นายเศรษฐพงศ์ พูลละออ กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
338 09042 นายอดิศร เพ็ญพันธ์สวัสดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
339 08172 นายธนากร จุไร กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/3
340 09036 นายธีระพงษ์ นามฮุง กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/3
341 08179 นายฤทธิไกร ทองสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/3
342 09063 นายศราวุฒิ เข็มพันธ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/3
343 08136 นายธีรเทพ ประยูรศิลป์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/5
344 08137 นายนราธิป? จันทร์บูชา กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/5
345 09043 นายอนุชิต คลั่งมั่น กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/5
346 09404 เด็กชายคฑาวุธ ช้างน้ำ จิ๊กซอหรรษา ม.1/2
347 09411 เด็กชายพัชรพล ผกามาศ จิ๊กซอหรรษา ม.1/2
348 09430 เด็กชายบารมี ร้องจิก จิ๊กซอหรรษา ม.1/2
349 09103 เด็กชายณัฐภูมิ ดำกลิ่น จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
350 09106 เด็กชายภานุวิทญ์ เย็นใจ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
351 09107 เด็กชายรัฐศาสตร์ แช่มชื่น จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
352 09108 เด็กชายวสุธร วงห์หิรัญ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
353 09172 เด็กหญิงกมลกานต์ สานุกูล จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
354 09173 เด็กหญิงขนิษฐา สืบศรี จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
355 09175 เด็กหญิงคณิตตา มณีรอด จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
356 09177 เด็กหญิงชาลิสา ทองพวง จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
357 09178 เด็กหญิงณัฐณิชา ลิ่วกลาง จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
358 09183 เด็กหญิงปนัสญา มูลประดิษฐ์ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
359 09189 เด็กหญิงสุภัสสรา รัตนเกตุ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
360 09190 เด็กหญิงอนันตญา นามมนตรี จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
361 09191 เด็กหญิงอภิรดา อยู่เจริญ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
362 09594 นางสาวธัญมน อ่อนวิมล จิ๊กซอหรรษา ม.4/2
363 09558 นายทัศนัย โง่นใหญ่ แนะแนว ม.4/2
364 09592 นางสาวกมลทิพย์ เวียงสีมา แนะแนว ม.4/2
365 08685 นางสาวกัลยา ประสงค์สุข แนะแนว ม.4/2
366 09598 นางสาวพุทธิชา สุขสันเทียะ แนะแนว ม.4/2
367 08831 นางสาวศศิธร? แจ่ม?รุจี? แนะแนว ม.4/2
368 09600 นางสาวศศินา ชำนาญพนา แนะแนว ม.4/2
369 08693 นางสาวสุจิตรา ธนู แนะแนว ม.4/2
370 09604 นางสาวสุภัสสรา แสนคำ แนะแนว ม.4/2
371 08639 นายกิตนคร ขันนาค แนะแนว ม.4/3
372 09567 นายธีรยุทธ จันทร์เลิศ แนะแนว ม.4/3
373 09617 นางสาวธนพรรณ แสงอาจหาญ แนะแนว ม.4/3
374 09618 นางสาวธนพรีม แสงอาจหาญ แนะแนว ม.4/3
375 09623 นางสาวปรางทิพย์ พวงจำปา แนะแนว ม.4/3
376 08699 นางสาวอารยา สงครามยศ แนะแนว ม.4/4
377 08438 นางสาวศุภสุตา แสงม่วง แนะแนว ม.5/2
378 09313 นางสาวสโรชา ชาญเดช แนะแนว ม.5/2
379 09349 นางสาวชุรีภรณ์ จันทรภูมิ แนะแนว ม.5/5
380 08453 นางสาววนิดา กองตาพันธ์ แนะแนว ม.5/5
381 08580 นางสาวสุชาลินี สุทธิประภา แนะแนว ม.5/5
382 08232 นางสาวเวณิกา เพชรรักษา แนะแนว ม.6/2
383 09513 เด็กหญิงทิวชา เลขะผล ชุมนุมช่างไม้ ม.1/3
384 09515 เด็กหญิงธีรกานต์ ทองคำเปลว ชุมนุมช่างไม้ ม.1/3
385 09528 เด็กหญิงจิรชา โพธิน ชุมนุมช่างไม้ ม.1/4
386 09535 เด็กหญิงภิรมล บัวกองโค ชุมนุมช่างไม้ ม.1/4
387 09541 เด็กหญิงอรยา ดำกลิ่น ชุมนุมช่างไม้ ม.1/4
388 09542 เด็กหญิงไอรดา หารกุดเลาะ ชุมนุมช่างไม้ ม.1/4
389 09203 เด็กหญิงวันใหม่ วังวงษ์ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/1
390 09131 เด็กชายจักรภัทร เชื้อนุ่น ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
391 09149 เด็กชายอดิเทพ บุตรดี ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
392 09208 เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
393 09209 เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
394 09212 เด็กหญิงเบญจวรรณ ชาติเสนา ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
395 09215 เด็กหญิงพิชญา นาคโนนหัน ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
396 09223 เด็กหญิงอารยา จินตะกัน ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
397 09395 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่เจริญ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
398 09161 เด็กชายธีรพัฒน์ จันทจีน ชุมนุมช่างไม้ ม.2/4
399 09224 เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิ์กลาง ชุมนุมช่างไม้ ม.2/4
400 09235 เด็กหญิงวรภรณ์ ภักดี ชุมนุมช่างไม้ ม.2/4
401 09137 เด็กชายธีระพงศ์ เสน่ห์เมฆะ งานช่างไม้ ม.2/3
402 09210 เด็กหญิงญาณิศา ช้างทอง งานช่างไม้ ม.2/3
403 09211 เด็กหญิงนภารัตน์ ขจรแสง งานช่างไม้ ม.2/3
404 09217 เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ งานช่างไม้ ม.2/3
405 09219 เด็กหญิงวิมลรัตน์ แย้มเพชร งานช่างไม้ ม.2/3
406 09220 เด็กหญิงศิริวรรณ บุดดาวงษ์ งานช่างไม้ ม.2/3
407 09221 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พวงค์ งานช่างไม้ ม.2/3
408 09157 เด็กชายแทน อารีย์ งานช่างไม้ ม.2/4
409 09165 เด็กชายยุทธไกร รัตนา งานช่างไม้ ม.2/4
410 09067 นายฐิตินันท์ รื่นจิตต์ งานช่างไม้ ม.6/1
411 08152 นางสาวปริตตา ไกรศรรัตน์ งานช่างไม้ ม.6/1
412 08208 นายธนิน แจ้งพร งานช่างไม้ ม.6/3
413 09059 นายนันทวัฒน์? เถาวัลย์ งานช่างไม้ ม.6/3
414 09061 นายมนตรี รอดภัย งานช่างไม้ ม.6/3
415 09011 นายสุทธิวัฒน์ ผาเวช งานช่างไม้ ม.6/3
416 09021 นางสาวพัชรดา คำโสภา งานช่างไม้ ม.6/3
417 09024 นางสาวมนัสนันท์ ศรเทียน งานช่างไม้ ม.6/3
418 08162 นางสาวอมลภา ผลสุข งานช่างไม้ ม.6/3
419 09031 นายขวัญเเก้ว บุญทศ งานช่างไม้ ม.6/4
420 09396 เด็กชายกฤษฎา คำภีระ วิทย์คิดสนุก ม.1/1
421 09398 เด็กชายฐิตินันท์ มั่นคง วิทย์คิดสนุก ม.1/1
422 09399 เด็กชายณัฐรัชต์ รอดดี วิทย์คิดสนุก ม.1/1
423 09402 เด็กชายอนุชา สิทธิแก้ว วิทย์คิดสนุก ม.1/1
424 09413 เด็กชายพีรภัทร ช่วยสัตย์ วิทย์คิดสนุก ม.1/2
425 09494 เด็กหญิงธิดาพร แซ่ตั้ง วิทย์คิดสนุก ม.1/2
426 09447 เด็กชายธีรเดช เชื้อเกตุ วิทย์คิดสนุก ม.1/4
427 09449 เด็กชายพิตตินันท์ แสงธรรม วิทย์คิดสนุก ม.1/4
428 09214 เด็กหญิงปวิตตา ญาติครบุรี วิทย์คิดสนุก ม.2/3
429 09216 เด็กหญิงพิมพ์วิภา มาโรจน์ วิทย์คิดสนุก ม.2/3
430 09391 เด็กหญิงจิราวรรณ สายสมบัติ วิทย์คิดสนุก ม.2/3
431 09363 นางสาวณัฐพร สมานกสิกรรม วิทย์คิดสนุก ม.5/6
432 08429 นางสาวธนัญญา อินธิรัตน์ วิทย์คิดสนุก ม.5/6
433 08430 นางสาวนภัสสร พัดชา วิทย์คิดสนุก ม.5/6
434 08446 นางสาวนารีรัตน์ แก้วจันทร์ วิทย์คิดสนุก ม.5/6
435 08436 นางสาวศยาพร พรมมาวัย วิทย์คิดสนุก ม.5/6
436 08458 นางสาวสุภัสสร นิ่มนวลรัตน์ วิทย์คิดสนุก ม.5/6
437 09445 เด็กชายธันวา บุญเพ็ง เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
438 09450 เด็กชายพุฒิพงค์ ภู่น้อย เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
439 09456 เด็กชายสุรศักดิ์ แสงกล้า เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
440 09218 เด็กหญิงภัทราพร ขุนวิชัย เดินเพื่อสุขภาพ ม.2/3
441 09039 นายเริงฤทธิ์ สุวรรณเวช เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/2
442 08196 นางสาวสุรัตสวฎี พงษ์ศรี เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/2
443 08234 นางสาวอรปรียา เจริญศรี เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/2
444 08200 นายกฤตยศ เเก้วสามัคคี เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
445 08626 นายเกียรติภูมิ โตวงษ์ เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
446 08990 นายณัฐวุฒิ โมลานิล เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
447 09068 นายธนโชค ไชยอักษร เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
448 08206 นายธนเดช เทศเสนาะ เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
449 09058 นายธีร์ธวัช หรรษสังข์ เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
450 09008 นายนพรัตน์ แย้มเพชร เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
451 08210 นายพงศกร เพ็ชรมณี เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
452 08181 นายศุภวัฒน์ แสงม่วง เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
453 08263 นางสาวชญาพรรณ ศิริปกรณ์พงษ์ เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
454 08198 นางสาวอักษรา อินทร์รัมย์ เดินเพื่อสุขภาพ ม.6/3
455 09439 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ มูลเมือง Enjoy English by Netflix ม.1/4
456 09452 เด็กชายชวนากร โสมาบุตร Enjoy English by Netflix ม.1/4
457 08919 เด็กหญิงฉันชนก อมูลราช Enjoy English by Netflix ม.3/1
458 09286 นายจิตวิสุทธิ์ จันทร์สว่าง Enjoy English by Netflix ม.5/2
459 08375 นายธนรัฐ จินดามรกฎ Enjoy English by Netflix ม.5/4
460 08378 นายพิพัฒน์ ศิวิลัย Enjoy English by Netflix ม.5/4
461 09271 นายรัชพล ประเสริฐสังข์ Enjoy English by Netflix ม.5/4
462 08417 นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี Enjoy English by Netflix ม.5/4
463 09274 นายสุวิจักขณ์ ไฝ่แจ้คำมูล Enjoy English by Netflix ม.5/4
464 08384 นายอภิวิชญ์ บุญราช Enjoy English by Netflix ม.5/4
465 09482 นายกิตติพร สว่างแผ้ว Enjoy English by Netflix ม.5/4
466 08447 นางสาวบุณยวีร์ พิลา Enjoy English by Netflix ม.5/4
467 08434 นางสาวยุวดี เพชรสูงเนิน Enjoy English by Netflix ม.5/4
468 09346 นางสาวสุพิชญา เขื่อนพันธ์ Enjoy English by Netflix ม.5/4
469 09350 นางสาวฐิติกานต์ วาปีโก Enjoy English by Netflix ม.5/5
470 09352 นางสาวมณีจันทร์ พระสุวรรณ Enjoy English by Netflix ม.5/5
471 09357 นางสาวอนงค์นาถ ติดยงค์ Enjoy English by Netflix ม.5/5
472 09359 นางสาวอมิตตรา ทองจอก Enjoy English by Netflix ม.5/5
473 09347 นางสาวอภิญญา ทั่งพรม Enjoy English by Netflix ม.5/5
474 09084 นางสาวกาญจนา ไชยโคตร Enjoy English by Netflix ม.5/6
475 09517 เด็กหญิงเบญญา มาเม้า ห้องสมุดหรรษา ม.1/3
476 09121 เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วใสย์ ห้องสมุดหรรษา ม.2/2
477 09201 เด็กหญิงวรณัน จันทร์หอม ห้องสมุดหรรษา ม.2/2
478 08915 เด็กหญิงกนกพิชญ์ เจริญขุนทด ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
479 08917 เด็กหญิงจิราพร ตำนาน ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
480 08922 เด็กหญิงถิรดา บุญญาพิมทักษ์ ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
481 08923 เด็กหญิงธนพร คำสมจิตร ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
482 08924 เด็กหญิงธัญวรรณ มีเกาะ ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
483 08926 เด็กหญิงประภัสสร สุวรรณเวียง ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
484 08929 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บังคม ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
485 08935 เด็กหญิงมาลินี พระจันทร์ ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
486 08936 เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
487 08937 เด็กหญิงวรรณกร เก็บทรัพย์ ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
488 08943 เด็กหญิงอารีรัตน์ อุดง ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
489 08607 นายกิตติพศ มาสขาว ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
490 08665 นางสาวเกวลิน แสนสวย ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
491 09595 นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์เพชร ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
492 08675 นางสาวบุษกรณ์ ตำนาน ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
493 09601 นางสาวศิรประภา จีดเกาะ ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
494 08697 นางสาวอรวรรณ วงศ์วาน ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
495 09606 นางสาวอัญชิสา ฉ่ำชื่นใจ ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
496 09611 นางสาวกัญญาณัฐ พูลบ่อโพธิ์ ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
497 09622 นางสาวภัทราภรณ์ สีกาวี ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
498 09624 นางสาววัลยา หลิวทอง ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
499 09636 นางสาวณิชานันท์ มาทะ ห้องสมุดหรรษา ม.4/5
500 08707 นางสาวเนตรอัปสร โสภณ ห้องสมุดหรรษา ม.4/5
501 09642 นางสาวสรวรรณ อินทร์ภู่ ห้องสมุดหรรษา ม.4/5
502 08695 นางสาวอรกมล จงถาวรวุฒิ ห้องสมุดหรรษา ม.4/5
503 09361 นางสาวเชอลิตา อู่สุวรรณ ห้องสมุดหรรษา ม.5/6
504 09362 นางสาวฐิติรัตน์ สวัสดิ์นะที ห้องสมุดหรรษา ม.5/6
505 09460 เด็กหญิงจันทร์รี ปอง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
506 09461 เด็กหญิงจันทิมา ปอง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
507 09464 เด็กหญิงณธิตา อรุณทิพย์ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
508 09465 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตอนศรี เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
509 09472 เด็กหญิงพัชรี จันทร์หอม เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
510 09484 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แสนวันนา เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
511 09516 เด็กหญิงนฤทัย ศรีไพรงาม เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/3
512 08643 นายฐากูร มงคลศรีบวร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
513 08664 นางสาวกัลยา เปียแป้น เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
514 08666 นางสาวเกษรารินทร์ จูมพร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
515 08668 นางสาวดาริน คงเกิด เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
516 08671 นางสาวธีรกานต์ เกิดปาน เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
517 09587 นางสาวนิตยา หนูสี เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
518 09247 นางสาวเพชรลดา โสประโคน เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
519 08725 นางสาววงษ์ฤทัย ศรีชมษร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
520 08682 นางสาวสุวะนัน บัวริคาน เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
521 08683 นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์อ่อง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
522 09555 นายกิตติภูมิ เหิงขุนทด เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/2
523 09557 นายจิรายุทธ พรมนนท์ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/2
524 08672 นางสาวน้ำทิพย์ ผาสุข เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/2
525 09597 นางสาวพิมพ์?ชนก? ทองเสื่อ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/2
526 09290 นางสาวจรรยพร โออ่อน เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
527 09296 นางสาวพรภิมล พันธุราช เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
528 09297 นางสาวพัชรลักษณ์ วงษ์ศรี เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
529 09302 นางสาวอินทร์นภา พ่วงแพ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
530 09390 นางสาวธิดารัตน์ สวนผล เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
531 08366 นายโชคพิพัฒน์ หลักเมือง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
532 09252 นายณัฐพงศ์ ฉัตรกระโทก เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
533 09254 นายธีรพัฒน์ บุตรเพชร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
534 09256 นายพิชัย ปานรัตน์ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
535 09257 นายฤทธิจักร อินทร์ชูโต เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
536 08370 นายวิทวัส รุกขชาติ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
537 09259 นายอนันตา ปุริธรรมกุล เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
538 09303 นางสาวกานต์ธีรา วุฒิยาสาร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
539 09304 นางสาวจุฑามาศ ทรงเวียง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
540 09306 นางสาวดวงกมล ตรงกลาง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
541 09310 นางสาวรุ่งนภา หัวไผ่ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
542 09312 นางสาวสงกรานต์ แขกเทศ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
543 09371 นางสาวสุวนันท์ โต๊ะยะบุตร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
544 08369 นายวันเฉลิม นามาก เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/4
545 09459 เด็กหญิงขวัญกมล พิมพ์แหวน Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.1/1
546 09498 เด็กหญิงเปมิกา ผิวละมัย Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.1/2
547 09522 เด็กหญิงสิริน น้อยประเสริฐ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.1/3
548 08945 เด็กหญิงกรรณธิมา ภักมี Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.3/2
549 08983 เด็กหญิงกันติชา จันทกล Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.3/4
550 08987 เด็กหญิงสุกัญญา ขมุ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.3/4
551 09635 นางสาวณัจฉรียา ป๊อกตัง Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
552 08688 นางสาวทิพย์เนตร พุทธรักขิโต Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
553 09637 นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นใจ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
554 09639 นางสาวนพภัสสร ผลประดิษฐ์ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
555 09640 นางสาวมีนา พัฒนะวิบูลย์ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
556 09641 นางสาวสลิลทิพย์ อินทนนท์ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
557 09317 นางสาวกนกวรรณ มินขุนทด Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
558 09319 นางสาวชลธิชา ชูสลับ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
559 09324 นางสาวบุณยาพร ประสิทธิ์วังศิลป Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
560 09332 นางสาวมลฤดี สีลาน Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
561 08892 เด็กชายกรณ์ดนัย พิชา ยุวเกษตร ม.3/4
562 09079 เด็กชายชญานนท์ ใจหาญ ยุวเกษตร ม.3/4
563 08898 เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ ยุวเกษตร ม.3/4
564 08906 เด็กชายรัฐพล สีลานันท์ ยุวเกษตร ม.3/4
565 08910 เด็กชายอดิศักดิ์ บุ้งทอง ยุวเกษตร ม.3/4
566 09559 นายนนท์นที แสงกุศล ยุวเกษตร ม.4/2
567 08612 นายพีรวิชญ์ หนูอิ่ม ยุวเกษตร ม.4/2
568 09570 นายก้องภพ ยอดจันทึก ยุวเกษตร ม.4/4
569 09327 นางสาวพรชนก ขาวคม ยุวเกษตร ม.5/3
570 09309 นางสาวพิมพ์ชนก ยศปัญญา ยุวเกษตร ม.5/3
571 09333 นางสาวรุ้งนภา ไผ่งาม ยุวเกษตร ม.5/3
572 08994 นางสาวกอหญ้า ศรีบุรินทร์ ยุวเกษตร ม.6/2
573 08221 นางสาวจิราภา หนูย้อย ยุวเกษตร ม.6/2
574 08190 นางสาวพรรณนิพาภรณ์ เเก่นบุตรดี ยุวเกษตร ม.6/2
575 09026 นางสาววิลัญญา สายบัว ยุวเกษตร ม.6/2
576 09028 นางสาวสาวิตรี โสนนอก ยุวเกษตร ม.6/2
577 09029 นางสาวสุดารัตน์ อินทรีย์ ยุวเกษตร ม.6/2
578 09458 เด็กหญิงกันต์กมล จันขุนทศ ดนตรีสากล ม.1/1
579 09434 เด็กชายวรินธร พ่วงแพ ดนตรีสากล ม.1/3
580 09509 เด็กหญิงจิรัสยา จันตราพรมราช ดนตรีสากล ม.1/3
581 09510 เด็กหญิงชนันธร เข็มทอง ดนตรีสากล ม.1/3
582 09179 เด็กหญิงธนัญชา ทองแท้ ดนตรีสากล ม.2/1
583 09182 เด็กหญิงเบญจาพร วิลาวรรณ์ ดนตรีสากล ม.2/1
584 09202 เด็กหญิงวราพร เที่ยงธรรม ดนตรีสากล ม.2/2
585 08823 นายกรกวรรษ สุวรัตน์ ดนตรีสากล ม.4/1
586 09551 นายจิรทิปส์ จันทร์ขาว ดนตรีสากล ม.4/1
587 08620 นายจิรวัฒน์ วงษ์มนัส ดนตรีสากล ม.4/1
588 08630 นายพิทยา หอมจำปา ดนตรีสากล ม.4/1
589 08631 นายภัทรชัย ศรีสวัสดิ์ ดนตรีสากล ม.4/1
590 08615 นายภูวดล เพ็งสุข ดนตรีสากล ม.4/1
591 08616 นายวรชัย เข็มเอี่ยม ดนตรีสากล ม.4/1
592 09584 นางสาวกชกร มณฑาทัศน์ ดนตรีสากล ม.4/1
593 09585 นางสาวฐานิดา โชคเกิด ดนตรีสากล ม.4/1
594 09586 นางสาวชญาริษา ศรีบุรินทร์ ดนตรีสากล ม.4/1
595 08724 นางสาวมยุริญย์ แพงกิ่ง ดนตรีสากล ม.4/1
596 09589 นางสาววนัสนันท์ จุกกระโทก ดนตรีสากล ม.4/1
597 08726 นางสาววราภรณ์ กองเเก้ว ดนตรีสากล ม.4/1
598 08711 นางสาววิชญาพร เกตุวัด ดนตรีสากล ม.4/1
599 09590 นางสาวศตพร พรีพรม ดนตรีสากล ม.4/1
600 08718 ธัญชนก ยนสีมา ดนตรีสากล ม.4/1
601 08701 นางสาวกิติยา เเสงโสดา ดนตรีสากล ม.4/2
602 08687 นางสาวทอฝัน เเก้วทอง ดนตรีสากล ม.4/2
603 08673 นางสาวนฤมล วิริยนนท์ ดนตรีสากล ม.4/2
604 09562 นายกฤษนนท์ เงินอยู่ ดนตรีสากล ม.4/3
605 09564 นายกิตติศักดิ์ ศรีลคร ดนตรีสากล ม.4/3
606 08662 นางสาวกนกณุช ตาสว่าง ดนตรีสากล ม.4/3
607 09619 นางสาวธวัลพร คำเขียว ดนตรีสากล ม.4/3
608 09621 นางสาวเนตรชนก กรวยทอง ดนตรีสากล ม.4/3
609 09626 นางสาวสุพรรษา กันทาเจริญ ดนตรีสากล ม.4/3
610 09577 นายพีรพัฒน์ คำแย้ม ดนตรีสากล ม.4/4
611 08623 นายณัฏฐกรณ์ เเสนคุณ ดนตรีสากล ม.4/5
612 08658 นายเมฆมงคล หลวงอินทร์ ดนตรีสากล ม.4/5
613 09634 นางสาวจริยาพร ขุนรักษ์ ดนตรีสากล ม.4/5
614 08667 นางสาวดาราวดี เวหาด ดนตรีสากล ม.4/5
615 09638 นางสาวพิชญาภา วงษ์เศษ ดนตรีสากล ม.4/5
616 09643 นางสาวณัชชา วิภา ดนตรีสากล ม.4/5
617 09250 นายภูรินท์ สุวรรณนาคะ ดนตรีสากล ม.5/1
618 09251 นายวรัญญู อนุรักษ์ ดนตรีสากล ม.5/1
619 08845 นายณัฐกร ลาภพูล ดนตรีสากล ม.5/2
620 09253 นายณัฐพล ตั้งวงษ์เลิศ ดนตรีสากล ม.5/2
621 08441 นางสาวสุพิชญา ขุยจันทรทึก ดนตรีสากล ม.5/2
622 09255 นายประภากร ทักษิณ ดนตรีสากล ม.5/3
623 08837 นางสาววริศรา เพชรมณี ดนตรีสากล ม.5/5
624 09088 นายเจตริน ภักดี ดนตรีสากล ม.6/1
625 09491 เด็กหญิงจิรารัตน์ จิรธนาขจร คหกรรม ม.1/2
626 09501 เด็กหญิงระมิตา หมื่นภักดี คหกรรม ม.1/2
627 09503 เด็กหญิงวณิชญา เลขะวิจิตเลิศ คหกรรม ม.1/2
628 09506 เด็กหญิงสวิตตา ศรีโยธา คหกรรม ม.1/2
629 09433 เด็กชายเมธาสิทธิ์ วิเศษนันท์ คหกรรม ม.1/3
630 09519 เด็กหญิงพีรดา ชื่นศีรสุริโชติ คหกรรม ม.1/3
631 09520 เด็กหญิงวนิดา ชวดนุช คหกรรม ม.1/3
632 09521 เด็กหญิงศิริวรรณ มีศิริ คหกรรม ม.1/3
633 09529 เด็กหญิงณัฏฐา ศรีเกิดวงษ์ คหกรรม ม.1/4
634 08636 นายวุฒินันท์ คำเนียม คหกรรม ม.4/1
635 08641 นายชัชพิสิฐ บุญหนา คหกรรม ม.4/3
636 09566 นายธีรดนย์ พิเศษฤทธิ์ คหกรรม ม.4/3
637 09569 นายวิศรุต ประสงค์สุข คหกรรม ม.4/3
638 10006 เกตุมาลา บุราคร คหกรรม ม.4/3
639 09308 นางสาวปาริฉัตร ฉัตรกระโทก คหกรรม ม.5/2
640 10005 นางสาวธัญชนก กล่อมจันทึก คหกรรม ม.5/2
641 10010 นางสาวภัทราพร ศรีสนิท คหกรรม ม.5/2
642 09325 นางสาวบุษยมาส ปุยะติ คหกรรม ม.5/3
643 09329 นางสาวไพลิน นิลสนธิ คหกรรม ม.5/3
644 08470 นางสาวภัทรมน พิมพ์ทอง คหกรรม ม.5/3
645 09337 นางสาวสุภาวดี รัตนบุตร คหกรรม ม.5/3
646 10008 นายรพีภัทร เชื้อนุ่น คหกรรม ม.6/4
647 09467 เด็กหญิงธัญวรัตน์ นามมา Crossword ม.1/1
648 09488 เด็กหญิงสุดาพร ตุทุมมี Crossword ม.1/1
649 09507 เด็กหญิงสุพิชชา ทองใบ Crossword ม.1/2
650 09508 เด็กหญิงอรญา แอบผักแว่น Crossword ม.1/2
651 09174 เด็กหญิงขวัญข้าว เอี่ยมพงษ์ Crossword ม.2/1
652 09176 เด็กหญิงชญาณิศา มานนท์ Crossword ม.2/1
653 09187 เด็กหญิงวรัญญา ภู่สว่าง Crossword ม.2/1
654 08941 เด็กหญิงสนามชัย มอย Crossword ม.3/1
655 09563 นายกฤษณะ เขาแก้ว Crossword ม.4/3
656 09565 นายดัสกรณ์ ทองคง Crossword ม.4/3
657 09613 นางสาวจักราทิพย์ สิงห์ที Crossword ม.4/3
658 08677 นางสาวบุณญดา มังกรแก้ว Crossword ม.4/3
659 08723 นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน Crossword ม.4/3
660 08679 นางสาววรรณวิมล พวงจำปี Crossword ม.4/3
661 08698 นางสาวอรัญญาณี อยู่เจริญ Crossword ม.4/3
662 08364 นายกฤตภาส มลฑก Crossword ม.5/2
663 09299 นางสาวมธุรส ท่วมตะคุ Crossword ม.5/2
664 08444 นางสาวอริยา ลาภกระโทก Crossword ม.5/3
665 08991 นายธีรสิทธิ์ เรืองสา Crossword ม.6/1
666 08159 นางสาวสโรชา จำศรี Crossword ม.6/1
667 08868 เด็กชายจตุพร บุ้งทอง รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
668 08883 เด็กชายธณวรรษ สีทาหลอด รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
669 08966 เด็กหญิงเขมจิรา สุขขี รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
670 08967 เด็กหญิงญาณิดา ป๊อกตัง รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
671 08968 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทร์อยู่ รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
672 08970 เด็กหญิงธนพร วิฬุริยะกุล รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
673 08971 เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญธรรม รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
674 08972 เด็กหญิงธัญพิชชา คุทจร รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
675 08974 เด็กหญิงพัชราพร แม้นชัยภูมิ รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
676 08975 เด็กหญิงพัชริน ปุระมงคล รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
677 08977 เด็กหญิงอภิชญา รจนากร รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
678 08893 เด็กชายชนะชัย จันทะออน รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
679 08895 เด็กชายณัฐวัฒน์ อาจสาลี รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
680 08897 เด็กชายทศพล พันธ์สี รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
681 08914 เด็กชายพงษกรณ์ เพิ่มศิลป์ รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
682 08988 เด็กหญิงสุภัสสร จาดพิมาย รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
683 08989 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์ แสงราญ รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
684 09246 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดาศรี รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
685 08874 เด็กชายธนวัฒน์ นิ่มน้อย Computer to You ม.3/3
686 08884 เด็กชายวรสรณ์ อ่อนแก้ว Computer to You ม.3/3
687 08647 นายธนพัฒน์ ม่วงตะเภา Computer to You ม.4/3
688 08652 นายสรรค์นิธิ ภมรพล Computer to You ม.4/3
689 09340 นางสาวฐานิฏฐ์ ดำทอง Computer to You ม.5/1
690 09295 นางสาวนิชญาดา ถาดทอง Computer to You ม.5/1
691 09273 นายสิทธิกร เข็มรัตน์ Computer to You ม.5/2
692 08171 นายธนวัฒน์ ประจงใจ Computer to You ม.6/1
693 09034 นายธนวัฒน์ ไพรินทร์ Computer to You ม.6/1
694 08141 นายสรวิชญ์ สำเร็จงาน Computer to You ม.6/1
695 09044 นางสาวกิตติมา พงษ์ศรี Computer to You ม.6/1
696 08188 นางสาวณัฐณิชา ทัพพงษ์ Computer to You ม.6/1
697 08146 นางสาวณัฐธิดา ทัพพงษ์ Computer to You ม.6/1
698 09074 นางสาวปภานัน รามสูตร Computer to You ม.6/1
699 08151 นางสาวปริญญาดา ปราบพาล Computer to You ม.6/1
700 08225 นางสาวปริญญาศิริ ปราบพาล Computer to You ม.6/1
701 08189 นางสาวพรพรรษา ไชยบุรินทร์ Computer to You ม.6/1
702 08155 นางสาวแพรวชมพู แซ่คู Computer to You ม.6/1
703 08176 นายภาณุ วงษ์มนัส Computer to You ม.6/3
704 09056 นายธนกร หมวกเหล็ก Computer to You ม.6/4
705 09427 เด็กชายณัฐภูมิ กลิ่นหอม เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
706 09431 เด็กชายปรมัตถ์ชน ศิริพูน เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
707 09435 เด็กชายวีรวัฒน์ หุบกระโทก เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
708 09436 เด็กชายอนุรักษ์ จันภูงา เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
709 09437 เด็กชายอัษฎาวุธ หนูอินทร์ เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
710 09438 เด็กชายอารีญะ สุดตะโก เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
711 09514 เด็กหญิงธนิดา เรืองทอง เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
712 09532 เด็กหญิงปริตา ช้างทอง เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/4
713 09533 เด็กหญิงเปมิกา จิ๋วเชย เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/4
714 09536 เด็กหญิงมณีรัตน์ ประชุมสุข เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/4
715 09537 เด็กหญิงวรัชญา เกตุอินทร์ เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/4
716 09140 เด็กชายภานุพงศ์ เพ็ชรหึง เกมวิทยาศาสตร์ ม.2/3
717 09188 เด็กหญิงสุทัตตา สุวรัตน์ Taylor Swift Club ม.2/1
718 09227 เด็กหญิงโชติรส นวลดี Taylor Swift Club ม.2/4
719 09228 เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์ถาวร Taylor Swift Club ม.2/4
720 09231 เด็กหญิงปาริชาติ ลุตภาพ Taylor Swift Club ม.2/4
721 09232 เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข Taylor Swift Club ม.2/4
722 09234 เด็กหญิงรุ่งอรุณ แสนคุณ Taylor Swift Club ม.2/4
723 09237 เด็กหญิงสนัญญา พาขุนทด Taylor Swift Club ม.2/4
724 09238 เด็กหญิงสุพิชญา ศรีจันทร์ Taylor Swift Club ม.2/4
725 09375 เด็กหญิงเจนนิษา เหม็งสามเรือน Taylor Swift Club ม.2/4
726 09236 เด็กหญิงมนัสนันท์ คูณสงค์ Taylor Swift Club ม.2/4
727 09392 นางสาวอรวรรณ ขัดเรือน Taylor Swift Club ม.2/4
728 09012 นายอนุวัติ ดารา Taylor Swift Club ม.6/4
729 09013 นางสาวเกวลิน เกษสุวรรณ์ Taylor Swift Club ม.6/4
730 09045 นางสาวจิรวรรณ ลึกนาดี Taylor Swift Club ม.6/4
731 09073 นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว Taylor Swift Club ม.6/4
732 09015 นางสาวนริศรา ทองพานิช Taylor Swift Club ม.6/4
733 09025 นางสาวลักษณารีย์ กรประดิษฐ์ Taylor Swift Club ม.6/4
734 09066 นางสาววิรัลพัชร แผนเสือ Taylor Swift Club ม.6/4
735 09050 นางสาวสุนิษา พุ่มมาก Taylor Swift Club ม.6/4
736 09560 นายสมยศ วรรณวงษ์ ชุมนุมดนตรีไทย ม.4/2
737 09415 เด็กชายภูวนาถ คุ้มครอง stem ม.1/2
738 08881 เด็กชายพายุ ผมหอม stem ม.3/3
739 09041 นายสิทธิพงษ์ หารกุดเลาะ stem ม.6/3
740 09480 นายพิชญ์พิพัฒ พลีพรหม ฟอสซิลซากดึกดำบรรพ์ ม.6/2
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง