รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ฟังธรรมนำชีวิต
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาวศิริพร บัวคำ จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : รับฟังรับชมการบรรยายธรรม ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต สถานที่เรียน :ห้อง112
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09726 เด็กหญิงวรัณรัตน์ พรมหล่อ หรรษาเกมคณิต ม.1/1
2 09888 เด็กชายธนพงศ์ ทับทิมทอง หรรษาเกมคณิต ม.1/2
3 09889 เด็กชายธีมากร กาตะขบ หรรษาเกมคณิต ม.1/2
4 09892 เด็กชายนรากร ทองสลับ หรรษาเกมคณิต ม.1/2
5 09894 เด็กชายไพศาล จันทร์ทรง หรรษาเกมคณิต ม.1/2
6 09895 เด็กชายเมธัส สุขเข็ม หรรษาเกมคณิต ม.1/2
7 09497 เด็กหญิงบุญรักษา ร้องจิก ชุมนุมถ่ายภาพ ม.2/2
8 09584 นางสาวกชกร มณฑาทัศน์ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/1
9 09585 นางสาวฐานิดา โชคเกิด ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/1
10 09590 นางสาวศตพร พรีพรม ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/1
11 09596 นางสาวเนตรนภา เพ็ชรมณี ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/2
12 08678 นางสาวเมษา ประชา ชุมนุมถ่ายภาพ ม.5/2
13 09317 นางสาวกนกวรรณ มินขุนทด ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
14 08427 นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
15 09319 นางสาวชลธิชา ชูสลับ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
16 09324 นางสาวบุณยาพร ประสิทธิ์วังศิลป ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
17 09327 นางสาวพรชนก ขาวคม ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
18 09309 นางสาวพิมพ์ชนก ยศปัญญา ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
19 09332 นางสาวมลฤดี สีลาน ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
20 09333 นางสาวรุ้งนภา ไผ่งาม ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/3
21 08396 นายไพรสน พันธ์สี ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/4
22 08397 นายวรากร นุชชาติ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/4
23 09281 นายรัฐภูมิ อินธะรัน ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/5
24 09348 นางสาวจิตตานันท์ ศิริศักดิ์ ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/5
25 08459 นางสาวสุวพัชร อินทศร ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/5
26 09356 นางสาวอติกานต์ จันทร์เอี่ยม ชุมนุมถ่ายภาพ ม.6/5
27 09671 เด็กชายจักริน เร่งเจริญ อย. น้อย ม.1/1
28 09828 นางสาวพรรณวิภา สายโน อย. น้อย ม.4/1
29 09830 นางสาววันวิสาข์ ถาวรชน อย. น้อย ม.4/1
30 09842 นางสาวธิดา ผุยทอง อย. น้อย ม.4/2
31 08685 นางสาวกัลยา ประสงค์สุข อย. น้อย ม.5/2
32 08690 นางสาวนันทกานต์ เกตุบัว อย. น้อย ม.5/2
33 08831 นางสาวศศิธร? แจ่ม?รุจี? อย. น้อย ม.5/2
34 08693 นางสาวสุจิตรา ธนู อย. น้อย ม.5/2
35 08699 นางสาวอารยา สงครามยศ อย. น้อย ม.5/2
36 09257 นายฤทธิจักร อินทร์ชูโต อย. น้อย ม.6/2
37 09303 นางสาวกานต์ธีรา วุฒิยาสาร อย. น้อย ม.6/2
38 09306 นางสาวดวงกมล ตรงกลาง อย. น้อย ม.6/2
39 09371 นางสาวสุวนันท์ โต๊ะยะบุตร อย. น้อย ม.6/2
40 09783 เด็กหญิงโชติกา พุทธอร่าม ดนตรีไทย ม.1/1
41 09870 เด็กชายจรัณ แก้วสุวรรณ ดนตรีไทย ม.1/3
42 09762 เด็กหญิงนลินทิพย์ วงษ์ศรี ดนตรีไทย ม.1/3
43 09765 เด็กหญิงมนีกานต์ ชำนาญพนา ดนตรีไทย ม.1/3
44 09770 เด็กหญิงศิริรัตน์ แสนทวีสุข ดนตรีไทย ม.1/3
45 09686 เด็กชายกฤษณพล อินมั่น ดนตรีไทย ม.1/4
46 09690 เด็กชายณัชพล แสงใส ดนตรีไทย ม.1/4
47 09694 เด็กชายปกรณ์ เรียงสา ดนตรีไทย ม.1/4
48 09702 เด็กชายวุฒิชัย จวนเจริญ ดนตรีไทย ม.1/4
49 09704 เด็กชายสุริยะ โอนลูกกล้วย ดนตรีไทย ม.1/4
50 09786 เด็กหญิงพนิดา แหยมน้อย ดนตรีไทย ม.1/4
51 09797 เด็กหญิงอารียา อินทศร ดนตรีไทย ม.1/4
52 09509 เด็กหญิงจิรัสยา จันตราพรมราช ดนตรีไทย ม.2/3
53 09510 เด็กหญิงชนันธร เข็มทอง ดนตรีไทย ม.2/3
54 09102 เด็กชายณัฏฐพล จันตราพรมราช ดนตรีไทย ม.3/1
55 09827 นางสาวปริชาติ โพธิ์วรรณ ดนตรีไทย ม.4/3
56 09589 นางสาววนัสนันท์ จุกกระโทก ดนตรีไทย ม.5/1
57 09265 นายณัฐพล ศรีสาคร ดนตรีไทย ม.6/4
58 08371 นายสหรัฐ ธนภัทรภิญโญชัย ดนตรีไทย ม.6/4
59 09554 นายอนุวัฒน์ สุขประเสริฐ ฟิสิกส์มหาสนุก ม.5/1
60 08716 นางสาวฉันทิสา บุตรดี ฟิสิกส์มหาสนุก ม.5/1
61 09286 นายจิตวิสุทธิ์ จันทร์สว่าง ฟิสิกส์มหาสนุก ม.6/2
62 08366 นายโชคพิพัฒน์ หลักเมือง ฟิสิกส์มหาสนุก ม.6/2
63 09254 นายธีรพัฒน์ บุตรเพชร ฟิสิกส์มหาสนุก ม.6/2
64 09256 นายพิชัย ปานรัตน์ ฟิสิกส์มหาสนุก ม.6/2
65 08370 นายวิทวัส รุกขชาติ ฟิสิกส์มหาสนุก ม.6/2
66 09273 นายสิทธิกร เข็มรัตน์ ฟิสิกส์มหาสนุก ม.6/2
67 09259 นายอนันตา ปุริธรรมกุล ฟิสิกส์มหาสนุก ม.6/2
68 09457 เด็กหญิงกวินทิพย์ คำเนียม เวทคณิต ม.2/1
69 09468 เด็กหญิงธันยารัตน์ ดิษผดุง เวทคณิต ม.2/1
70 09676 เด็กชายปิยะพงษ์ เสงี่ยมทรัพย์ to be number one ม.1/1
71 09745 เด็กหญิงยุภาดา ทวยทา to be number one ม.1/2
72 09763 เด็กหญิงปวริศา สืบสุวรรณ to be number one ม.1/3
73 09781 เด็กหญิงจิรภัทร คมขำ to be number one ม.1/4
74 09469 เด็กหญิงนวรัตน์ มิตรใส to be number one ม.2/1
75 09470 เด็กหญิงเบญญาภา สวัสดิ์พึ่ง to be number one ม.2/1
76 09193 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญสุข to be number one ม.3/2
77 09194 เด็กหญิงฎีกาแก้ว คมขำ to be number one ม.3/2
78 09196 เด็กหญิงเบญสิร์ยา บุญบรรเทิง to be number one ม.3/2
79 09206 เด็กหญิงสุชาดา นาไม to be number one ม.3/2
80 09097 นางสาวชุติกาญจน์ บุญเสริม to be number one ม.4/1
81 08920 นางสาวณัฐพร มูลเมือง to be number one ม.4/1
82 08940 นางสาวศสิรฎา สุวรรณสุขโข to be number one ม.4/1
83 09833 นางสาวกนกกาญจน์ นุชาญรัมย์ to be number one ม.4/1
84 08981 นางสาวกนิษฐา สุนะวัง to be number one ม.4/2
85 09837 นางสาวชุติมา วังคีรี to be number one ม.4/2
86 08925 นางสาวนันทนา โคจรานนท์ to be number one ม.4/2
87 09843 นางสาวปนัดดา ยาบูฮา to be number one ม.4/2
88 09844 นางสาวปวีณา ดาวช่วย to be number one ม.4/2
89 08932 นางสาวเพียงพอ ศรีนครชัย to be number one ม.4/2
90 08980 นางสาวสุจาริณี ทาตุ๊ to be number one ม.4/2
91 09848 นางสาวอริศา นรดี to be number one ม.4/2
92 09863 นางสาวกาญจนา จันทร์ทรง to be number one ม.4/4
93 08954 นางสาวธนภรณ์ วันอยู่ to be number one ม.4/4
94 08955 นางสาวนงนุช บุญน้อย to be number one ม.4/4
95 08959 นางสาวราตรี คำเผือก to be number one ม.4/4
96 09865 นางสาวสุพรรษา ไหมพรม to be number one ม.4/4
97 09568 นายภาณุพงษ์ ตระปัดชุม to be number one ม.5/1
98 08616 นายวรชัย เข็มเอี่ยม to be number one ม.5/1
99 09557 นายจิรายุทธ พรมนนท์ to be number one ม.5/2
100 08825 นาย?ภา?คิน? พล?เสน? to be number one ม.5/2
101 09621 นางสาวเนตรชนก กรวยทอง to be number one ม.5/3
102 08465 นางสาวณัฐพร เจริญคง to be number one ม.6/3
103 09725 เด็กหญิงวชิราภรณ์ ชูก้าน เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.1/1
104 09667 เด็กชายชิษณุพงศ์ พงษ์ซื่อ เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.2/1
105 09176 เด็กหญิงชญาณิศา มานนท์ เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.3/1
106 09187 เด็กหญิงวรัญญา ภู่สว่าง เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.3/1
107 09563 นายกฤษณะ เขาแก้ว เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.5/3
108 08367 นายทวีรัชต์ วัฒนาพิชิตพงศ์ เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.6/1
109 08363 นายกรณ์ดนัย ประภาพันธ์ เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.6/2
110 08364 นายกฤตภาส มลฑก เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.6/2
111 08444 นางสาวอริยา ลาภกระโทก เกมต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Crossword❤️ ม.6/3
112 09714 เด็กหญิงตรีนุช แย้มเพชร นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/1
113 09721 เด็กหญิงพัชรา จันทร์พูล นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/1
114 09729 เด็กหญิงอารียา สีเหลือง นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/1
115 09742 เด็กหญิงประกายเพชร ปรีแย้ม นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/2
116 09749 เด็กหญิงสุพรรษา ใจเย็น นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/2
117 09869 เด็กชายก้องภพ กองตาพันธ์ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/3
118 09759 เด็กหญิงชลนิชา สนั่นทุ่ง นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/3
119 09766 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ วันอยู่ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/3
120 09773 เด็กหญิงสุภัสสร พ่วงไสว นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/3
121 09776 เด็กหญิงอรอุมา กล่อมกูล นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/3
122 09779 เด็กหญิงอินทุนิภา อาจหาญวงส์ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/3
123 09787 เด็กหญิงพิชญา เพ็งสุข นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/4
124 09791 เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สานนท์ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/4
125 09794 เด็กหญิงศศวิมล อุดร นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.1/4
126 09115 เด็กชายธีรภัทร สานนท์ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.3/2
127 09125 เด็กชายวิทย์สรัช พานประทีป นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.3/2
128 09101 เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์อินทร์ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.3/2
129 09197 เด็กหญิงปลายรุ้ง เจริญคง นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.3/2
130 09199 เด็กหญิงเมษรา นิลโพธิ์ทอง นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.3/2
131 09205 เด็กหญิงศุภวรรณ โหมดศิริ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.3/2
132 09839 นางสาวเด่นนภา พันธุ์เสนาะ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.4/2
133 09840 นางสาวธัญลักษณ์ วรไธสง นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.4/2
134 09847 นางสาวศุภรัตน์ สุวรรณสุข นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.4/2
135 09565 นายดัสกรณ์ ทองคง นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.5/3
136 08669 นางสาวธนภรณ์ กลมเกลี้ยง นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.5/5
137 09642 นางสาวสรวรรณ อินทร์ภู่ นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.5/5
138 09277 นายธนชิต เกิดแก้ว นาฏศิลป์และขับร้องเพลง ม.6/1
139 09885 เด็กชายกฤษฎากรณ์ ประสานะโก กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
140 09886 เด็กชายกิตติพัฒน์ คลังเงิน กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
141 09896 เด็กชายอนุชา สุภาผล กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
142 09898 เด็กชายอาทิตย์ ผมหอม กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/2
143 09397 เด็กชายจักรภัทร พุ่มเรือง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
144 09398 เด็กชายฐิตินันท์ มั่นคง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
145 09399 เด็กชายณัฐรัชต์ รอดดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
146 09400 เด็กชายธนกฤต อินทร์ปลัด กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
147 09401 เด็กชายพรหมมินทร์ เกสร กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
148 09402 เด็กชายอนุชา สิทธิแก้ว กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
149 09462 เด็กหญิงชญาดา ศรีดา กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
150 09463 เด็กหญิงชวนันท์ บุญสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
151 09466 เด็กหญิงณัฐกมล ปู่ดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
152 09485 เด็กหญิงฟ้าใส ชาติสุทธิ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
153 09490 เด็กหญิงอณัญญาพร อินกอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/1
154 09403 เด็กชายไกรวุฒิ บุญสิทธิ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
155 09405 เด็กชายจิตติพัฒน์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
156 09406 เด็กชายเจตนิพัทธ์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
157 09413 เด็กชายพีรภัทร ช่วยสัตย์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
158 09415 เด็กชายภูวนาท คุ้มครอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
159 09416 เด็กชายรุ่งระพี พิมพ์เสนา กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
160 09418 เด็กชายสุริยกานต์ ลาบึง กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
161 09420 เด็กชายอัศม์เดช วิเศษนันท์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
162 09496 เด็กหญิงบุญยืน พุทธศรี กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
163 09504 เด็กหญิงศศิประภา พิลาสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/2
164 09437 เด็กชายอัษฎาวุธ หนูอินทร์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
165 09513 เด็กหญิงทิวชา เลขะผล กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/3
166 09440 เด็กชายจักราวุฒิ คำแร่ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/4
167 09531 เด็กหญิงธิดารัตน์ เที่ยงพลับ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/4
168 09538 เด็กหญิงวิกานต์ดา เดิมสมบัติ กีฬาเพื่ออนาคต ม.2/4
169 09799 นายนันทกานต์ ดำกลิ่น กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/1
170 09802 นายเสฎฐวุฒิ โอฬารกิจเจริญ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/1
171 08960 นางสาววรดา ทัศบุตร กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/2
172 09805 นายกรฤทธิ์ เครือวัลย์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/3
173 09806 นายกัณฑ์อเนก แผ่นทอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/3
174 08848 นายธนาพัฒน์ สุธงษา กีฬาเพื่ออนาคต ม.4/4
175 08615 นายภูวดล เพ็งสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/1
176 09552 นายรัฐภูมิ ฟูบุญมา กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/1
177 08715 นางสาวสุถจิรา ตลับทอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/1
178 08654 นายกิตติภูมิ คลองทรัพย์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/3
179 09570 นายก้องภพ ยอดจันทึก กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
180 08610 นายนิตินันท์ ละออเอี่ยม กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
181 08611 นายพีรพัฒน์ คำแย้ม กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
182 09578 นายวงศธร ศิลารักษ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
183 08619 นายอาทิตย์ บุญทัน กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
184 09383 นายอนุุสรณ์ ทองหล่อ กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
185 09627 นางสาวจิราพร กลัดงาม กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
186 08703 นางสาวจีราวัลย์ จักษุศิลา กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
187 09630 นางสาวปริยาภัทร เพิ่มพูล กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
188 09631 นางสาวพัชรินทร์ ศรีทวีกาศ กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
189 08692 นางสาวภัทรธิดา เพ็ชรพราว กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
190 08694 นางสาวสุธาสินี ยังสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
191 09633 นางสาวอัจฉราพร พรมเจียม กีฬาเพื่ออนาคต ม.5/4
192 08424 นายอรรคพล อรรคดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
193 08219 นางสาวกัญญาณัฐ ผมหอม กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
194 09366 นางสาวพจนีย์ พัดทอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/2
195 09330 นางสาวภัทรสิริ ศรีบุรินทร์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/3
196 08437 นางสาวศศิธร มอพิมพ์ กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/3
197 09280 นายภูวนัย ระมาตทอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/4
198 08474 นางสาวอภิญญา ขวัญสำอางค์สกุล กีฬาเพื่ออนาคต ม.6/4
199 09708 เด็กหญิงเกศินี แก้วบุดดา ดูหนัง ฟังเพลง ม.1/1
200 09747 เด็กหญิงสิรภัทร วงศ์นอก ดูหนัง ฟังเพลง ม.1/2
201 09492 เด็กหญิงดารารัตน์ วัยวุฒิ ดูหนัง ฟังเพลง ม.2/2
202 09493 เด็กหญิงทยิดา คะเนนอก ดูหนัง ฟังเพลง ม.2/2
203 09500 เด็กหญิงพีรดา จันประสาร ดูหนัง ฟังเพลง ม.2/2
204 09502 เด็กหญิงรัชนีกร พิศดร ดูหนัง ฟังเพลง ม.2/2
205 09505 เด็กหญิงศศิลดา วัฒนโชค ดูหนัง ฟังเพลง ม.2/2
206 08859 นายธีรภัทร กระแสโสม ดูหนัง ฟังเพลง ม.4/1
207 08946 นางสาวกรรณิกา สุขท่า ดูหนัง ฟังเพลง ม.4/1
208 08947 นางสาวกรองแก้ว ทองเสื่อ ดูหนัง ฟังเพลง ม.4/1
209 09826 นางสาวเนตรนภา แสนพันธุ์ ดูหนัง ฟังเพลง ม.4/1
210 08950 นางสาวจันทมณี เรือนเพชร ดูหนัง ฟังเพลง ม.4/2
211 08958 นางสาวมุฑิตา บุญแพทย์ ดูหนัง ฟังเพลง ม.4/2
212 08961 นางสาววิมลวรรณ หอยสังข์ ดูหนัง ฟังเพลง ม.4/2
213 09473 นางสาวอริสษา พุ่มเรือง ดูหนัง ฟังเพลง ม.4/2
214 09323 นางสาวธันยธรณ์ อินทโชติ ดูหนัง ฟังเพลง ม.6/3
215 09336 นางสาวสุพัตรา เนธิบุตร ดูหนัง ฟังเพลง ม.6/3
216 09316 นางสาวอุทุมมา อินทโชติ ดูหนัง ฟังเพลง ม.6/3
217 09084 นางสาวกาญจนา ไชยโคตร ดูหนัง ฟังเพลง ม.6/6
218 08477 นางสาวนภัสสร ศรีฟอง ดูหนัง ฟังเพลง ม.6/6
219 09491 เด็กหญิงจิรารัตน์ จิรธนาขจร ติวคณิต ม.2/2
220 09501 เด็กหญิงระมิตา หมื่นภักดี ติวคณิต ม.2/2
221 09503 เด็กหญิงวณิชญา เลขะวิจิตเลิศ ติวคณิต ม.2/2
222 09506 เด็กหญิงสวิตตา ศรีโยธา ติวคณิต ม.2/2
223 09507 เด็กหญิงสุพิชชา ทองใบ ติวคณิต ม.2/2
224 09520 เด็กหญิงวนิดา ชวดนุช ติวคณิต ม.2/3
225 09521 เด็กหญิงศิริวรรณ มีศิริ ติวคณิต ม.2/3
226 09522 เด็กหญิงสิริน น้อยประเสริฐ ติวคณิต ม.2/3
227 09147 เด็กชายสกุลวัฒน์ จันทบาน ติวคณิต ม.3/3
228 09208 เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ ติวคณิต ม.3/3
229 08631 นายภัทรชัย ศรีสวัสดิ์ ติวคณิต ม.5/1
230 08607 นายกิตติพศ มาสขาว ติวคณิต ม.5/2
231 09752 เด็กหญิงอนันธิตา สายบุญนาม มาดูดวงกัน!!! ม.1/2
232 08942 นางสาวสิรินทรา พลโดด มาดูดวงกัน!!! ม.4/1
233 08948 นางสาวกฤษติกา มีมุข มาดูดวงกัน!!! ม.4/2
234 09246 นางสาวเพ็ญพิชชา ดาศรี มาดูดวงกัน!!! ม.4/2
235 09248 นางสาวแพรวา จันทร์เสวก มาดูดวงกัน!!! ม.4/2
236 08933 นางสาวฟ้าลัดดา ญาติครบุรี มาดูดวงกัน!!! ม.4/2
237 08985 นางสาววิไลวรรณ มณฑา มาดูดวงกัน!!! ม.4/2
238 09850 นางสาวกชมน อำพันเสน มาดูดวงกัน!!! ม.4/3
239 09595 นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์เพชร มาดูดวงกัน!!! ม.5/2
240 09601 นางสาวศิรประภา จีดเกาะ มาดูดวงกัน!!! ม.5/2
241 08426 นางสาวขนิษฐา รอดวินิจ มาดูดวงกัน!!! ม.6/3
242 08467 นางสาวธิติพร สิงห์โตเกษม มาดูดวงกัน!!! ม.6/3
243 08595 นางสาวปภาภรณ์ พรมสวัสดิ์ มาดูดวงกัน!!! ม.6/3
244 08439 นางสาวสาริศา เที่ยงธรรม มาดูดวงกัน!!! ม.6/3
245 08442 นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์หอม มาดูดวงกัน!!! ม.6/3
246 09346 นางสาวสุพิชญา เขื่อนพันธ์ มาดูดวงกัน!!! ม.6/4
247 09385 นางสาวอัญชิสา จันทคาม มาดูดวงกัน!!! ม.6/4
248 09386 นางสาวอุสามณี จันทคาม มาดูดวงกัน!!! ม.6/4
249 09832 นางสาววีรภัทรา สิงห์ดา Karaoke (ตารางธาตุ ของแทร่ ) ม.4/1
250 09263 นายปริญญา มัฆวิมาร Karaoke (ตารางธาตุ ของแทร่ ) ม.6/3
251 09318 นางสาวชนาภา พรมมาวัน Karaoke (ตารางธาตุ ของแทร่ ) ม.6/3
252 08472 นางสาวลลิตา เนินทิโก Karaoke (ตารางธาตุ ของแทร่ ) ม.6/3
253 09335 นางสาววรารัตน์ มากบุตรดี Karaoke (ตารางธาตุ ของแทร่ ) ม.6/3
254 08482 นางสาวออแกรน หนูแทน Karaoke (ตารางธาตุ ของแทร่ ) ม.6/3
255 09338 นางสาวอิสริยา เบ้าทอง Karaoke (ตารางธาตุ ของแทร่ ) ม.6/3
256 09703 เด็กชายศุภกร เวียงสีมา ชวนดู ชวนคิด ม.1/4
257 09452 เด็กชายชวนากร โสมาบุตร ชวนดู ชวนคิด ม.2/4
258 09103 เด็กชายณัฐภูมิ ดำกลิ่น ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
259 09106 เด็กชายภานุวิทญ์ เย็นใจ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
260 09172 เด็กหญิงกมลกานต์ สานุกูล ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
261 09174 เด็กหญิงขวัญข้าว เอี่ยมพงษ์ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
262 09175 เด็กหญิงคณิตตา มณีรอด ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
263 09177 เด็กหญิงชาลิสา ทองพวง ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
264 09178 เด็กหญิงณัฐณิชา ลิ่วกลาง ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
265 09179 เด็กหญิงธนัญชา ทองแท้ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
266 09182 เด็กหญิงเบญจาพร วิลาวรรณ์ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
267 09183 เด็กหญิงปนัสญา มูลประดิษฐ์ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
268 09188 เด็กหญิงสุทัตตา สุวรัตน์ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
269 09189 เด็กหญิงสุภัสสรา รัตนเกตุ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
270 09190 เด็กหญิงอนันตญา นามมนตรี ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
271 09191 เด็กหญิงอภิรดา อยู่เจริญ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
272 09204 เด็กหญิงศิราลักษณ์ ชุมศรี ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
273 09663 เด็กหญิงรัชนีวรรณ สุขสำราญ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
274 09666 เด็กหญิงอรรัมภา อ่อนเรือง ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
275 09866 เด็กหญิงพรนภัส สุทธิ ชวนดู ชวนคิด ม.3/1
276 09471 เด็กหญิงพัชรกร สายทองมาตย์ เพลิน Learn with Netflix ม.2/1
277 09855 นางสาวพิชชาพร จันทร์เปล่ง เพลิน Learn with Netflix ม.4/3
278 09858 นางสาวรัญชิดา จันทรทา เพลิน Learn with Netflix ม.4/3
279 09673 นางสาวนฤมล วิริยนนท์ เพลิน Learn with Netflix ม.5/2
280 08647 นายธนพัฒน์ ม่วงตะเภา เพลิน Learn with Netflix ม.5/3
281 09326 นางสาวปริญญา ใจซื่อ เพลิน Learn with Netflix ม.6/3
282 09271 นายรัชพล ประเสริฐสังข์ เพลิน Learn with Netflix ม.6/4
283 08381 นายรัฐพล แสงแจ่ม เพลิน Learn with Netflix ม.6/4
284 09274 นายสุวิจักขณ์ ไฝ่แจ้คำมูล เพลิน Learn with Netflix ม.6/4
285 08384 นายอภิวิชญ์ บุญราช เพลิน Learn with Netflix ม.6/4
286 09482 นายกิตติพร สว่างแผ้ว เพลิน Learn with Netflix ม.6/4
287 08447 นางสาวบุณยวีร์ พิลา เพลิน Learn with Netflix ม.6/4
288 08434 นางสาวยุวดี เพชรสูงเนิน เพลิน Learn with Netflix ม.6/4
289 08462 นางสาวกนกทิพย์ ศรีพุฒ เพลิน Learn with Netflix ม.6/5
290 09350 นางสาวฐิติกานต์ วาปีโก เพลิน Learn with Netflix ม.6/5
291 08451 นางสาวพัชริตา เงินประเสริฐ เพลิน Learn with Netflix ม.6/5
292 09352 นางสาวมณีจันทร์ พระสุวรรณ เพลิน Learn with Netflix ม.6/5
293 09357 นางสาวอนงค์นาถ ติดยงค์ เพลิน Learn with Netflix ม.6/5
294 09359 นางสาวอมิตตรา ทองจอก เพลิน Learn with Netflix ม.6/5
295 09347 นางสาวอภิญญา ทั่งพรม เพลิน Learn with Netflix ม.6/5
296 09711 เด็กหญิงชุติกาญจน์ กุลศิริ ดนตรีสากล ม.1/1
297 09739 เด็กหญิงจุฑารัตน์ ช่วยค้ำชู ดนตรีสากล ม.1/2
298 09740 เด็กหญิงชมพูนุท ทองขจร ดนตรีสากล ม.1/2
299 09775 เด็กหญิงอภัชรา นารีแพงสี ดนตรีสากล ม.1/3
300 09108 เด็กชายวสุธร วงห์หิรัญ ดนตรีสากล ม.3/1
301 09202 เด็กหญิงวราพร เที่ยงธรรม ดนตรีสากล ม.3/2
302 09221 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พวงค์ ดนตรีสากล ม.3/3
303 09822 นายสุรสิทธิ์ บุญแรง ดนตรีสากล ม.4/4
304 09551 นายจิรทีปต์ จันทร์ขาว ดนตรีสากล ม.5/1
305 09586 นางสาวชญาริษา ศรีบุรินทร์ ดนตรีสากล ม.5/1
306 09562 นายกฤษนนท์ เงินอยู่ ดนตรีสากล ม.5/3
307 09564 นายกิตติศักดิ์ ศรีลคร ดนตรีสากล ม.5/3
308 09610 นางสาวกัญญาณัฐ ดงสันเที๊ยะ ดนตรีสากล ม.5/3
309 09619 นางสาวธวัลพร คำเขียว ดนตรีสากล ม.5/3
310 09626 นางสาวสุพรรษา กันทาเจริญ ดนตรีสากล ม.5/3
311 09251 นายวรัญญู อนุรักษ์ ดนตรีสากล ม.5/5
312 09634 นางสาวจริยาพร ขุนรักษ์ ดนตรีสากล ม.5/5
313 08667 นางสาวดาราวดี เวหาด ดนตรีสากล ม.5/5
314 09638 นางสาวพิชญาภา วงษ์เศษ ดนตรีสากล ม.5/5
315 09249 นายกฤติพงศ์ กล่ำศรี ดนตรีสากล ม.6/1
316 09250 นายภูรินท์ สุวรรณนาคะ ดนตรีสากล ม.6/1
317 08372 นายอรรถพล สหุนันท์ ดนตรีสากล ม.6/1
318 08845 นายณัฐกร ลาภพูล ดนตรีสากล ม.6/2
319 09253 นายณัฐพล ตั้งวงษ์เลิศ ดนตรีสากล ม.6/2
320 09255 นายประภากร ทักษิณ ดนตรีสากล ม.6/3
321 08890 นายอัครพล ศิริบุตร เคมีดาว ม.4/1
322 08926 นางสาวประภัสสร สุวรรณเวียง เคมีดาว ม.4/1
323 08923 นางสาวธนพร คำสมจิตร เคมีดาว ม.4/1
324 08924 นางสาวธัญวรรณ มีเกาะ เคมีดาว ม.4/2
325 08936 นางสาววรภา ทัศบุตร เคมีดาว ม.4/2
326 09609 นางสาวกมลวรรณ บุสภาค เคมีดาว ม.5/3
327 09612 นางสาวเกศมณี หมวกเหล็ก เคมีดาว ม.5/3
328 09614 นางสาวจันทิมา ศรีชนะ เคมีดาว ม.5/3
329 09615 นางสาวชนากานต์ เจือพันธ์ เคมีดาว ม.5/3
330 08679 นางสาววรรณวิมล พวงจำปี เคมีดาว ม.5/3
331 09261 นายธีรวุฒิ สีทิม เคมีดาว ม.6/3
332 09262 นายปฐมพร ซาวทองคำ เคมีดาว ม.6/3
333 08469 นางสาวนิฌาดา เทพศิริ เคมีดาว ม.6/3
334 09334 นางสาววกุล ม่วงทิพย์ เคมีดาว ม.6/3
335 09715 เด็กหญิงทิพวัล หึกขุนทด เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/1
336 09722 เด็กหญิงพัชราภา สร้อยดี เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/1
337 09723 เด็กหญิงพัชรีพร ศิริบุตร เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/1
338 09731 เด็กหญิงกนกพร โสภา เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/2
339 09744 เด็กหญิงมาริณีย์ พุทธศร เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/2
340 09871 เด็กชายชัยวัฒน์ ลุมาศ เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/3
341 09687 เด็กชายกฤษดา พุทธศรี เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
342 09688 เด็กชายก้องภพ สำราญบุตร เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
343 09689 เด็กชายชูวิทย์ ศรีเผือก เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
344 09692 เด็กชายธันวา สุขแพทย์ เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
345 09696 เด็กชายพงศกร พินโย เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
346 09697 เด็กชายพรหมพิริยะ แสงธรรม เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
347 09698 เด็กชายพีรวิทญ์ รอดเรืองฤทธิ์ เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
348 09706 เด็กชายอดิศักดิ์ วงษ์ฉิม เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
349 09788 เด็กหญิงภาวิณี ธรรมเกษร เดินเพื่อสุขภาพ ม.1/4
350 09553 นายศตายุ วัฒนโชค เดินเพื่อสุขภาพ ม.5/4
351 08658 นายเมฆมงคล หลวงอินทร์ เดินเพื่อสุขภาพ ม.5/5
352 09583 นายอรรถพล พาวีระ เดินเพื่อสุขภาพ ม.5/5
353 09674 เด็กชายณัฐวัตร หมายโชค Com For U ม.1/1
354 09681 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ บำเหน็จพันธ์ Com For U ม.1/1
355 09720 เด็กหญิงนิชาภัทร นะทิพันธ์ Com For U ม.1/1
356 09728 เด็กหญิงอภิชญาน์ ชาติครบุรี Com For U ม.1/1
357 09105 เด็กชายปภินวิทย์ มาสขาว Com For U ม.3/1
358 09107 เด็กชายรัฐศาสตร์ แช่มชื่น Com For U ม.3/1
359 09109 เด็กชายสมโชค นวลกลาง Com For U ม.3/1
360 09110 เด็กชายสัณห์พิชญ์ จันตราพรมราช Com For U ม.3/1
361 08899 นายธนพล สายทอง Com For U ม.4/1
362 09825 นางสาวณัฐกฤษตา คบทองหลาง Com For U ม.4/2
363 08962 นางสาวศวรรษา คำจันทร์ Com For U ม.4/2
364 09849 นางสาวอลิสรา ช้างแก้ว Com For U ม.4/2
365 08914 นายพงษกรณ์ เพิ่มศิลป์ Com For U ม.4/3
366 08662 นางสาวกนกณุช ตาสว่าง Com For U ม.5/3
367 09593 นางสาวธัญชนก พุดรักษา Com For U ม.5/3
368 09340 นางสาวฐานิฏฐ์ ดำทอง Com For U ม.6/1
369 09295 นางสาวนิชญาดา ถาดทอง Com For U ม.6/1
370 08461 นางสาวอรทัย จันทะมาตร Com For U ม.6/4
371 09736 เด็กหญิงกานต์ณิชา คงประโตน สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/2
372 09738 เด็กหญิงขวัญฤดี สุวรรณศรี สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/2
373 09754 เด็กหญิงอรุณทิพย์ เถาทอง สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/2
374 09693 เด็กชายธีรวัฒน์ เมืองทะ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/4
375 09695 เด็กชายปาดิเทพ นาสิงคาร สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/4
376 09780 เด็กหญิงกานต์ธิดา บุตยาพงษ์ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/4
377 09782 เด็กหญิงชมพูนุท เรือนทอง สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/4
378 09784 เด็กหญิงนันทวรรณ แสงใส สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/4
379 09793 เด็กหญิงวรินยุพา แอ่งบัวใหญ่ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.1/4
380 09862 นางสาวสุภาวิตา จิโนหงษ์ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.4/1
381 08968 นางสาวณัฏฐณิชา อินทร์อยู่ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.4/2
382 08854 นายก็อบ ไชยสาสน์ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.4/4
383 08876 นายธรรศ พุ่มเรือง สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.4/4
384 08906 นายรัฐพล สีลานนท์ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.4/4
385 08966 นางสาวเขมจิรา สุขขี สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.4/4
386 08967 นางสาวญานิดา ป๊อกตัง สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.4/4
387 08972 นางสาวธัญพิชชา คุทจร สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.4/4
388 09302 นางสาวอินทร์นภา พ่วงแพ สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.6/1
389 09390 นางสาวธิดารัตน์ สวนผล สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.6/1
390 09304 นางสาวจุฑามาศ ทรงเวียง สร้างสรรค์งานสวยด้วยมือเรา ม.6/2
391 09891 เด็กชายธีรพัฒน์ ใจแสน งานช่าง ม.1/2
392 09131 เด็กชายจักรภัทร เชื้อนุ่น งานช่าง ม.3/3
393 09137 เด็กชายธีระพงศ์ เสน่ห์เมฆะ งานช่าง ม.3/3
394 09140 เด็กชายภานุพงศ์ เพ็ชรหึง งานช่าง ม.3/3
395 09151 เด็กชายอรรถพล วงษาอ่ำ งานช่าง ม.3/3
396 09543 เด็กชายไชโย บานเย็นงาม งานช่าง ม.3/3
397 09209 เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง งานช่าง ม.3/3
398 09211 เด็กหญิงนภารัตน์ ขจรแสง งานช่าง ม.3/3
399 09214 เด็กหญิงปวิตตา ญาติครบุรี งานช่าง ม.3/3
400 09215 เด็กหญิงพิชญา นาคโนนหัน งานช่าง ม.3/3
401 09216 เด็กหญิงพิมพ์วิภา มาโรจน์ งานช่าง ม.3/3
402 09223 เด็กหญิงอารยา จินตะกัน งานช่าง ม.3/3
403 09395 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่เจริญ งานช่าง ม.3/3
404 09157 เด็กชายแทน อารีย์ งานช่าง ม.3/4
405 09165 เด็กชายยุทธไกร รัตนา งานช่าง ม.3/4
406 09710 เด็กหญิงชนาภา ปัดทา DIY หรรษา ม.1/1
407 09712 เด็กหญิงณัชชา แก้วมูลมุก DIY หรรษา ม.1/1
408 09716 เด็กหญิงธัญสินี พูลผกา DIY หรรษา ม.1/1
409 09717 เด็กหญิงนพรัตน์ อาจบุรี DIY หรรษา ม.1/1
410 09735 เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงราญ DIY หรรษา ม.1/2
411 09741 เด็กหญิงณัฐธิดา สุวรรณศร DIY หรรษา ม.1/2
412 09743 เด็กหญิงพัทธรินทร์ พิมพ์เนตร์ DIY หรรษา ม.1/2
413 09789 เด็กหญิงมนัสนันท์ เถื่อนสันเทียะ DIY หรรษา ม.1/4
414 09790 เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ วิเศษนันท์ DIY หรรษา ม.1/4
415 09180 เด็กหญิงธิตยา ปงก๋า DIY หรรษา ม.3/2
416 09195 เด็กหญิงนฤมล ปะถะมา DIY หรรษา ม.3/2
417 09201 เด็กหญิงวรณัน จันทร์หอม DIY หรรษา ม.3/2
418 09154 เด็กชายเจษฎา ทาป้อง DIY หรรษา ม.3/4
419 09160 เด็กชายธิวา งามสง่า DIY หรรษา ม.3/4
420 09235 เด็กหญิงวรภรณ์ ภักดี DIY หรรษา ม.3/4
421 09860 นางสาววไลภรณ์ จังพล สวดมนต์สรภัญญะ ม.4/3
422 09824 นางสาวแก้วฟ้า สามี ปลูกผักรักสุขภาพ ม.4/1
423 09807 นายกันตินันท์ จันขุนทศ ปลูกผักรักสุขภาพ ม.4/3
424 09854 นางสาวพจณิชา ชาทุม ปลูกผักรักสุขภาพ ม.4/3
425 09856 นางสาวพิชญาภา ตะราษี ปลูกผักรักสุขภาพ ม.4/3
426 09816 นายธนภัทร มาพร้าว ปลูกผักรักสุขภาพ ม.4/4
427 09817 นายนัดพบ พุทธศรี ปลูกผักรักสุขภาพ ม.4/4
428 09864 นางสาวเกษราภรณ์ ประชุมสุข ปลูกผักรักสุขภาพ ม.4/4
429 09556 นายเกียรติศักดิ์ มาดา ปลูกผักรักสุขภาพ ม.5/2
430 09558 นายทัศนัย โง่นใหญ่ ปลูกผักรักสุขภาพ ม.5/2
431 08612 นายพีรวิชญ์ หนูอิ่ม ปลูกผักรักสุขภาพ ม.5/2
432 09665 นายณัฐภัทร พุ่มเรือง ปลูกผักรักสุขภาพ ม.5/2
433 09599 นางสาววรรณฤดี สุขสว่าง ปลูกผักรักสุขภาพ ม.5/2
434 09606 นางสาวอัญชิสา ฉ่ำชื่นใจ ปลูกผักรักสุขภาพ ม.5/2
435 09607 นางสาวอินทิรา เตโช ปลูกผักรักสุขภาพ ม.5/2
436 09841 นางสาวธิดา มหานาม ครัวครูเบนซ์ ม.4/2
437 09566 นายธีรดนย์ พิเศษฤทธิ์ ครัวครูเบนซ์ ม.5/3
438 08677 นางสาวภัทราภรณ์ สีกาวี ครัวครูเบนซ์ ม.5/3
439 09624 นางสาววัลยา หลิวทอง ครัวครูเบนซ์ ม.5/3
440 09637 นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นใจ ครัวครูเบนซ์ ม.5/3
441 09636 นางสาวณิชานันท์ มาทะ ครัวครูเบนซ์ ม.5/5
442 09639 นางสาวนพภัสสร ผลประดิษฐ์ ครัวครูเบนซ์ ม.5/5
443 08674 นางสาวเนตรอัปสร โสภณ ครัวครูเบนซ์ ม.5/5
444 09640 นางสาวมีนา พัฒนะวิบูลย์ ครัวครูเบนซ์ ม.5/5
445 09643 นางสาวณัชชา วิภา ครัวครูเบนซ์ ม.5/5
446 08695 นางสาวอรกมล จงถาวรวุฒิ ครัวครูเบนซ์ ม.5/5
447 09325 นางสาวบุษยมาส ปุยะติ ครัวครูเบนซ์ ม.6/3
448 09329 นางสาวไพลิน นิลสนธิ ครัวครูเบนซ์ ม.6/3
449 08470 นางสาวภัทรมน พิมพ์ทอง ครัวครูเบนซ์ ม.6/3
450 09337 นางสาวสุภาวดี รัตนบุตร ครัวครูเบนซ์ ม.6/3
451 08720 นางสาวเนตรนภา ก้อนคำ แนะแนว ม.5/1
452 08724 นางสาวมยุริญย์ แพงกิ่ง แนะแนว ม.5/1
453 08726 นางสาววราภรณ์ กองเเก้ว แนะแนว ม.5/1
454 08711 นางสาววิชญาพร เกตุวัด แนะแนว ม.5/1
455 08727 นางสาวศศิวรีย์ ชาติครบุรี แนะแนว ม.5/1
456 08728 นางสาวอภิญญา สวนไผ่ แนะแนว ม.5/1
457 09592 นางสาวกมลทิพย์ เวียงสีมา แนะแนว ม.5/2
458 09598 นางสาวพุทธิชา สุขสันเทียะ แนะแนว ม.5/2
459 09600 นางสาวศศินา ชำนาญพนา แนะแนว ม.5/2
460 09567 นายธีรยุทธ จันทร์เลิศ แนะแนว ม.5/3
461 09613 นางสาวจักราทิพย์ สิงห์ที แนะแนว ม.5/3
462 09617 นางสาวธนพรรณ แสงอาจหาญ แนะแนว ม.5/3
463 09618 นางสาวธนพรีม แสงอาจหาญ แนะแนว ม.5/3
464 09622 นางสาวบุณญดา มังกรแก้ว แนะแนว ม.5/3
465 09623 นางสาวปรางทิพย์ พวงจำปา แนะแนว ม.5/3
466 08723 นางสาวมนัสภรณ์ จรขุน แนะแนว ม.5/3
467 08698 นางสาวอรัญญาณี อยู่เจริญ แนะแนว ม.5/3
468 08580 นางสาวสุชาลินี สุทธิประภา แนะแนว ม.6/5
469 08446 นางสาวนารีรัตน์ แก้วจันทร์ แนะแนว ม.6/6
470 09709 เด็กหญิงจรัสรวี เคล้ากระโทก 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.1/1
471 09713 เด็กหญิงณัชชา อรปัญญา 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.1/1
472 09724 เด็กหญิงภคพร แซ่อึ้ง 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.1/1
473 09727 เด็กหญิงอภัสนันท์ โพธิ์เงิน 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.1/1
474 09758 เด็กหญิงฉัตรชนก ยวงทองคำ 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.1/3
475 09845 นางสาวปัณฑารีย์ ใบสูงเนิน 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.4/2
476 09846 นางสาวพิยดา เอบประโคน 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.4/2
477 09852 นางสาวกัลยาณี พลดงนอก 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.4/3
478 09853 นางสาวปวีณา ขอมีกลาง 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.4/3
479 09861 นางสาวสุพัชญา ประบุญเรือง 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.4/3
480 09611 นางสาวกัญญาณัฐ พูลบ่อโพธิ์ 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.5/3
481 09641 นางสาวสลิลทิพย์ อินทนนท์ 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.5/3
482 09635 นางสาวณัจฉรียา ป๊อกตัง 中国娱乐 (Chinese Entertainment ) ม.5/5
483 09890 เด็กชายธีรโชติ แซ่ตั้ง ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/2
484 09893 เด็กชายนาคิน สึภูมิ ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/2
485 09732 เด็กหญิงกนกวรรณ พานประทีป ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/2
486 09733 เด็กหญิงกมลชนก กลิ่นมา ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/2
487 09734 เด็กหญิงกมลชนก นุกูลวงศ์ ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/2
488 09746 เด็กหญิงระวิวรรณ์ ลอยศักดิ์ ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/2
489 09755 เด็กหญิงอุไรรัตน์ ปาริสุทธิศิลป์ ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/2
490 09875 เด็กชายนันทภพ กลิ่นษร ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/3
491 09767 เด็กหญิงรุ่งระวี เที่ยงธรรม ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/3
492 09771 เด็กหญิงสุพรรษา ช่วยสุด ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/3
493 09772 เด็กหญิงสุพรรษา พวงทอง ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/3
494 09774 เด็กหญิงสุภาพร ครุฑจันทร์ ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.1/3
495 08636 นายวุฒินันท์ คำเนียม ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.5/1
496 09308 นางสาวปาริฉัตร ฉัตรกระโทก ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.6/2
497 09322 นางสาวธัญกร แสงจันทร์ ผ้าพิมพ์ลายจากใบไม้ ม.6/3
498 09460 เด็กหญิงจันทร์รี ปอง จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
499 09461 เด็กหญิงจันทิมา ปอง จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
500 09464 เด็กหญิงณธิตา อรุณทิพย์ จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
501 09465 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตอนศรี จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
502 09467 เด็กหญิงธัญวรัตน์ นามมา จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
503 09472 เด็กหญิงพัชรี จันทร์หอม จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
504 09484 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แสนวันนา จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
505 09486 เด็กหญิงรัตติกาล ประเสริฐ จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
506 09488 เด็กหญิงสุดาพร ตุทุมมี จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
507 09489 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์เศษ จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/1
508 09433 เด็กชายเมธาสิทธิ์ วิเศษนันท์ จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/2
509 09529 เด็กหญิงณัฏฐา ศรีเกิดวงษ์ จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.2/4
510 08643 นายฐากูร มงคลศรีบวร จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
511 08664 นางสาวกัลยา เปียแป้น จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
512 08666 นางสาวเกษรารินทร์ จูมพร จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
513 08668 นางสาวดาริน คงเกิด จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
514 08671 นางสาวธีรกานต์ เกิดปาน จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
515 09247 นางสาวเพชรลดา โสประโคน จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
516 08725 นางสาววงศ์ฤทัย ศรีชมษร จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
517 08682 นางสาวสุวะนัน บัวริคาน จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
518 08683 นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์อ่อง จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/1
519 09555 นายกิตติภูมิ เหิงขุนทด จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/2
520 09560 นายสมยศ วรรณวงษ์ จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/2
521 08701 นางสาวกิติยา เเสงโสดา จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/2
522 08672 นางสาวน้ำทิพย์ ผาสุข จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/2
523 08708 นางสาวพิมพ์?ชนก? ทองเสื่อ จิตอาสา มัคทายกน้อย ม.5/2
524 09354 นางสาวสุชาดา จัตุรัส ฟังธรรมนำชีวิต ม.6/5
525 09685 เด็กชายกรภัทร ทัศนารมย์ stem ม.1/2
526 09887 เด็กชายชัยกร มูลแก่น stem ม.1/2
527 09748 เด็กหญิงสุจิณณา มุขแก้ว stem ม.1/2
528 09750 เด็กหญิงอชิตา วงทวี stem ม.1/2
529 09753 เด็กหญิงอภิญญา นาแซง stem ม.1/2
530 09487 เด็กหญิงลลิตา อุวิทัศ stem ม.2/1
531 08945 นางสาวกรรณธิมา ภักมี stem ม.4/2
532 08953 นางสาวชุติมา จันกูล stem ม.4/2
533 09800 นายนันทยศ เลื่อมศรัทธา แยก แลก ยิ้ม ม.4/1
534 09804 นายอารักษ์ ทองนพคุณ แยก แลก ยิ้ม ม.4/1
535 09289 นางสาวเกศินี ฮะหลี แยก แลก ยิ้ม ม.6/1
536 09290 นางสาวจรรยพร โออ่อน แยก แลก ยิ้ม ม.6/1
537 09292 นางสาวณัฐชยา พูลสวัสดิ์ แยก แลก ยิ้ม ม.6/1
538 09294 นางสาวดารารัตน์ หัสคุณ แยก แลก ยิ้ม ม.6/1
539 09296 นางสาวพรภิมล พันธุราช แยก แลก ยิ้ม ม.6/1
540 09297 นางสาวพัชรลักษณ์ วงษ์ศรี แยก แลก ยิ้ม ม.6/1
541 09353 นางสาววรรักษ์ วงศ์พรม แยก แลก ยิ้ม ม.6/1
542 08464 นางสาวเจนจิรา เทียมไธสง แยก แลก ยิ้ม ม.6/2
543 09305 นางสาวณัฐวรรณ หมู่ผึ้ง แยก แลก ยิ้ม ม.6/2
544 09311 นางสาวศริญญา มิตรส่งสุข แยก แลก ยิ้ม ม.6/2
545 08369 นายวันเฉลิม นามาก แยก แลก ยิ้ม ม.6/4
546 09680 เด็กชายวัชรากร แสงก่ำ ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/1
547 09730 เด็กหญิงไอรดา ตาสว่าง ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/1
548 09897 เด็กชายอมรชัย โพธิ์ถาวร ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/2
549 09737 เด็กหญิงกุสุมา ยศสมบัติ ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/2
550 09751 เด็กหญิงอชิรญา ศรีจันทร์ดี ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/2
551 09691 เด็กชายณัฐพล โฉมไสว ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/4
552 09700 เด็กชายรัฐนนท์ รัตนพันธ์ ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/4
553 09705 เด็กชายอดิรุจ กาฬปักษิณ ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/4
554 09785 เด็กหญิงปานไพลิน ทิพย์สุวรรณ ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/4
555 09796 เด็กหญิงอรุณรัตน์ จำปาโสม ศิลปะสร้างสรรค์ ม.1/4
556 09458 เด็กหญิงกันต์กมล จันขุนทศ ศิลปะสร้างสรรค์ ม.2/1
557 09459 เด็กหญิงขวัญกมล พิมพ์แหวน ศิลปะสร้างสรรค์ ม.2/1
558 09527 เด็กหญิงเกาหลี เกน ศิลปะสร้างสรรค์ ม.2/4
559 09534 เด็กหญิงภัทรสุดา อาจกล้า ศิลปะสร้างสรรค์ ม.2/4
560 09540 เด็กหญิงอรไพลิน จอมมาลา ศิลปะสร้างสรรค์ ม.2/4
561 08902 นายปุณณวัฒน์ พานทอง ศิลปะสร้างสรรค์ ม.4/1
562 09803 นายอภิกฤช อรปัญญา ศิลปะสร้างสรรค์ ม.4/1
563 09808 นายชิษณุพงศ์ เข็มทอง ศิลปะสร้างสรรค์ ม.4/3
564 08852 นายวราวุธ ศตะรัต ศิลปะสร้างสรรค์ ม.4/3
565 09669 เด็กชายกิตติศักดิ์ ช่วยสัตย์ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.1/1
566 09675 เด็กชายธาวิน หนูแก้ว นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.1/1
567 09677 เด็กชายพงศธร นนทะโคตร นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.1/1
568 09679 เด็กชายเรืองศักดิ์ อินทร์ปราบ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.1/1
569 09684 เด็กชายอันวา ศรีชนะ นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.1/1
570 09514 เด็กหญิงธนิดา เรืองทอง นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.2/3
571 08652 นายสรรค์นิธิ ภมรพล นักวิจัยรุ่นเยาว์ ม.5/3
572 09699 เด็กชายภูฐาน เจนะ ห้องสมุดหรรษา ม.1/4
573 09795 เด็กหญิงสุชาดา ผาหนองดุม ห้องสมุดหรรษา ม.1/4
574 09428 เด็กชายธนพนธ์ สุขแจ่ม ห้องสมุดหรรษา ม.2/3
575 09517 เด็กหญิงเบญญา มาเม้า ห้องสมุดหรรษา ม.2/3
576 09124 เด็กชายยุทธนา แม้นชัยภูมิ ห้องสมุดหรรษา ม.3/2
577 09130 เด็กชายเอกวิน หาสมบุญ ห้องสมุดหรรษา ม.3/2
578 09166 เด็กชายศุภกฤต ผาสุข ห้องสมุดหรรษา ม.3/4
579 08917 นางสาวจิราพร ตำนาน ห้องสมุดหรรษา ม.4/1
580 08915 นางสาวกนกพิชญ์ เจริญขุนทด ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
581 08943 นางสาวอารีรัตน์ อุดง ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
582 08885 นายวราเทพ พินิจทรัพย์ ห้องสมุดหรรษา ม.4/4
583 08886 นายวรายุทธ พินิจทรัพย์ ห้องสมุดหรรษา ม.4/4
584 08665 นางสาวเกวลิน แสนสวย ห้องสมุดหรรษา ม.5/2
585 09594 นางสาวธัญมน อ่อนวิมล ห้องสมุดหรรษา ม.5/2
586 08675 นางสาวบุษกรณ์ ตำนาน ห้องสมุดหรรษา ม.5/2
587 09361 นางสาวเชอลิตา อู่สุวรรณ ห้องสมุดหรรษา ม.6/6
588 09362 นางสาวฐิติรัตน์ สวัสดิ์นะที ห้องสมุดหรรษา ม.6/6
589 09367 นางสาวเมย์ญาวี ชัยวงษ์ ห้องสมุดหรรษา ม.6/6
590 09368 นางสาววิลาวัณย์ จุ่นเจริญ ห้องสมุดหรรษา ม.6/6
591 08443 นางสาวอรพิมล โฉมฉาย ห้องสมุดหรรษา ม.6/6
 

| กลับหน้า Login |
887
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
604 283
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง