รายชื่อนักเรียนชุมนุม : สายมูดูดวง
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ศุภกานต์ ปันส่วน จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : ดูดวงด้วยตนเอง ผ่านโหราศาสตร์สมัยใหม่และดั้งเดิม สถานที่เรียน :233
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09101 เด็กชายชัยวัฒน์ จันทร์อินทร์ สายมูดูดวง ม.2/2
2 09180 เด็กหญิงธิตยา ปงก๋า สายมูดูดวง ม.2/2
3 09197 เด็กหญิงปลายรุ้ง เจริญคง สายมูดูดวง ม.2/2
4 09199 เด็กหญิงเมษรา นิลโพธิ์ทอง สายมูดูดวง ม.2/2
5 09222 เด็กหญิงอภิญญา เจริญคง สายมูดูดวง ม.2/3
6 09292 นางสาวณัฐชยา พูลสวัสดิ์ สายมูดูดวง ม.5/1
7 09294 นางสาวดารารัตน์ หัสคุณ สายมูดูดวง ม.5/1
8 09353 นางสาววรรักษ์ วงศ์พรม สายมูดูดวง ม.5/1
9 08426 นางสาวขนิษฐา รอดวินิจ สายมูดูดวง ม.5/3
10 08427 นางสาวชมพูนุท บุตรเพชร สายมูดูดวง ม.5/3
11 08465 นางสาวณัฐพร เจริญคง สายมูดูดวง ม.5/3
12 09322 นางสาวธัญกร แสงจันทร์ สายมูดูดวง ม.5/3
13 08467 นางสาวธิติพร สิงห์โตเกษม สายมูดูดวง ม.5/3
14 08595 นางสาวปภาภรณ์ พรมสวัสดิ์ สายมูดูดวง ม.5/3
15 09326 นางสาวปริญญา ใจซื่อ สายมูดูดวง ม.5/3
16 08437 นางสาวศศิธร มอพิมพ์ สายมูดูดวง ม.5/3
17 08439 นางสาวสาริศา เที่ยงธรรม สายมูดูดวง ม.5/3
18 08442 นางสาวสุภาภรณ์ อินทร์หอม สายมูดูดวง ม.5/3
19 08229 นางสาวพิชญา ชาติเสนา สายมูดูดวง ม.6/3
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง