รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB.
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูเสรี ด่านขุนทด จำนวนที่รับ : 24 รายละเอียด : รับสมัครนักเรียนชาย/หญิง ม.ต้น 12คน ม.ปลาย 12 คน สถานที่เรียน :หอประชุม(โรงยิม)
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09511 เด็กหญิงณัฐิกา เกตุคุ้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
2 09523 เด็กหญิงสุพัตรา น้อยพุทธา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
3 09525 เด็กหญิงอรนุช สีลา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
4 09549 เด็กหญิงปภัสสร โสตะศรี ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/3
5 09538 เด็กหญิงวิกานต์ดา เดิมสมบัติ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.1/4
6 08907 เด็กชายสราวุฒิ ไปรแดน ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
7 08985 เด็กหญิงวิไลวรรณ มณฑา ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
8 09248 เด็กหญิงแพรวา จันทร์เสวก ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
9 09548 นายณัฐนัย อุทัยกรณ์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.3/4
10 08611 นายพัชรพล จังพล ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
11 09085 นางสาวทิพรัตน์ เวียงทอง ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
12 09588 นางสาวลัทธวรรณ ศรีกุลวงศ์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
13 08715 นางสาวสุถจิรา ตลับทอง ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
14 09591 นางสาวหนึ่งฤทัย วงศ์แย้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/1
15 09561 นายกิตติกวิน บัลลังค์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/3
16 08654 นายกิตติภูมิ คลองทรัพย์ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.4/3
17 09278 นายนพแก้ว ดุขุนทด ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
18 08383 นายสหรัฐ รอดท่าหอย ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
19 09383 นายอนุุสรณ์ ทองหล่อ ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.5/5
20 08142 นายอาณัฐ ศรีระวร ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/1
21 08139 นายภูมิเรศษ์ ดีสวน ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
22 08148 นางสาวธารทิพย์ โอนลูกกล้วย ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
23 08194 นางสาววรรณิสา โชติพรม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
24 08197 นางสาวอรวรา อินคุ้ม ชุมนุมวอลเลย์บอล WSB. ม.6/2
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง