รายชื่อนักเรียนชุมนุม : นาฏศิลป์และการแสดง
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นายจักราวุธ จิตสะอาด จำนวนที่รับ : 50 รายละเอียด : ฝึกปฏิบัติการแสดงนาฏศิลป์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ การฟ้อนรำ การเต้น การแสดงจินตลีลา ฯลฯ และแสดงนาฏศิลป์ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน สถานที่เรียน :นาฏศิลป์
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09462 เด็กหญิงชญาดา ศรีดา นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
2 09469 เด็กหญิงนวรัตน์ มิตรใส นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
3 09470 เด็กหญิงเบญญาภา สวัสดิ์พึ่ง นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
4 09489 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์เศษ นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
5 09526 เด็กหญิงกชพร วิเศษหอม นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/4
6 09204 เด็กหญิงศิราลักษณ์ ชุมศรี นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/1
7 09115 เด็กชายธีรภัทร สานนท์ นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/2
8 09205 เด็กหญิงศุภวรรณ โหมดศิริ นาฏศิลป์และการแสดง ม.2/2
9 08921 เด็กหญิงตรีทิพยนิภา บุญยืน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/1
10 08954 เด็กหญิงธนภรณ์ วันอยู่ นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
11 08955 เด็กหญิงนงนุช บุญน้อย นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
12 08959 เด็กหญิงราตรี คำเผือก นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
13 08964 เด็กหญิงสุภัสสร พุฒซ้อน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
14 09097 เด็กหญิงชุติกาญจน์ บุญเสริม นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/2
15 08969 เด็กหญิงตะวัน บุญวัน นาฏศิลป์และการแสดง ม.3/3
16 08825 นาย?ภา?คิน? พล?เสน? นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/2
17 09616 นางสาวฐิติยา สุขทับศรี นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/3
18 08669 นางสาวธนภรณ์ กลมเกลี้ยง นาฏศิลป์และการแสดง ม.4/5
19 09277 นายธนชิต เกิดแก้ว นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/1
20 08363 นายกรณ์ดนัย ประภาพันธ์ นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/2
21 09335 นางสาววรารัตน์ มากบุตรดี นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/3
22 08448 นางสาวบุษบา สมบัติ นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/6
23 08460 นางสาวอภิญญา มัฆวิมาร นาฏศิลป์และการแสดง ม.5/6
24 09030 นางสาวสุภาวิดา สุขแจ่ม นาฏศิลป์และการแสดง ม.6/2
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง