รายชื่อนักเรียนชุมนุม : จิ๊กซอหรรษา
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาวสุภัชชาณัฐ ทองอุไร จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : 1. เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ 2. เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. ฝึกให้นักเรียนมีสมาธิ และมีความอดทน สถานที่เรียน :115
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09404 เด็กชายคฑาวุธ ช้างน้ำ จิ๊กซอหรรษา ม.1/2
2 09411 เด็กชายพัชรพล ผกามาศ จิ๊กซอหรรษา ม.1/2
3 09430 เด็กชายบารมี ร้องจิก จิ๊กซอหรรษา ม.1/2
4 09103 เด็กชายณัฐภูมิ ดำกลิ่น จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
5 09106 เด็กชายภานุวิทญ์ เย็นใจ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
6 09107 เด็กชายรัฐศาสตร์ แช่มชื่น จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
7 09108 เด็กชายวสุธร วงห์หิรัญ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
8 09172 เด็กหญิงกมลกานต์ สานุกูล จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
9 09173 เด็กหญิงขนิษฐา สืบศรี จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
10 09175 เด็กหญิงคณิตตา มณีรอด จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
11 09177 เด็กหญิงชาลิสา ทองพวง จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
12 09178 เด็กหญิงณัฐณิชา ลิ่วกลาง จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
13 09183 เด็กหญิงปนัสญา มูลประดิษฐ์ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
14 09189 เด็กหญิงสุภัสสรา รัตนเกตุ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
15 09190 เด็กหญิงอนันตญา นามมนตรี จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
16 09191 เด็กหญิงอภิรดา อยู่เจริญ จิ๊กซอหรรษา ม.2/1
17 09594 นางสาวธัญมน อ่อนวิมล จิ๊กซอหรรษา ม.4/2
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง