รายชื่อนักเรียนชุมนุม : แนะแนว
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูจิดาภา งามเลิศ / ครูพัชราวรรณ สุวรรณ จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : การแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ สถานที่เรียน :ห้องแนะแนว
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09558 นายทัศนัย โง่นใหญ่ แนะแนว ม.4/2
2 09592 นางสาวกมลทิพย์ เวียงสีมา แนะแนว ม.4/2
3 08685 นางสาวกัลยา ประสงค์สุข แนะแนว ม.4/2
4 09598 นางสาวพุทธิชา สุขสันเทียะ แนะแนว ม.4/2
5 08831 นางสาวศศิธร? แจ่ม?รุจี? แนะแนว ม.4/2
6 09600 นางสาวศศินา ชำนาญพนา แนะแนว ม.4/2
7 08693 นางสาวสุจิตรา ธนู แนะแนว ม.4/2
8 09604 นางสาวสุภัสสรา แสนคำ แนะแนว ม.4/2
9 08639 นายกิตนคร ขันนาค แนะแนว ม.4/3
10 09567 นายธีรยุทธ จันทร์เลิศ แนะแนว ม.4/3
11 09617 นางสาวธนพรรณ แสงอาจหาญ แนะแนว ม.4/3
12 09618 นางสาวธนพรีม แสงอาจหาญ แนะแนว ม.4/3
13 09623 นางสาวปรางทิพย์ พวงจำปา แนะแนว ม.4/3
14 08699 นางสาวอารยา สงครามยศ แนะแนว ม.4/4
15 08438 นางสาวศุภสุตา แสงม่วง แนะแนว ม.5/2
16 09313 นางสาวสโรชา ชาญเดช แนะแนว ม.5/2
17 09349 นางสาวชุรีภรณ์ จันทรภูมิ แนะแนว ม.5/5
18 08453 นางสาววนิดา กองตาพันธ์ แนะแนว ม.5/5
19 08580 นางสาวสุชาลินี สุทธิประภา แนะแนว ม.5/5
20 08232 นางสาวเวณิกา เพชรรักษา แนะแนว ม.6/2
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง