รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ชุมนุมช่างไม้
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ว่าที่ร.ต.สามารถ สงค์ประเทศ จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : งานช่างไม้ สถานที่เรียน :ช๋อปอุตสาหกรรม
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09513 เด็กหญิงทิวชา เลขะผล ชุมนุมช่างไม้ ม.1/3
2 09515 เด็กหญิงธีรกานต์ ทองคำเปลว ชุมนุมช่างไม้ ม.1/3
3 09528 เด็กหญิงจิรชา โพธิน ชุมนุมช่างไม้ ม.1/4
4 09535 เด็กหญิงภิรมล บัวกองโค ชุมนุมช่างไม้ ม.1/4
5 09541 เด็กหญิงอรยา ดำกลิ่น ชุมนุมช่างไม้ ม.1/4
6 09542 เด็กหญิงไอรดา หารกุดเลาะ ชุมนุมช่างไม้ ม.1/4
7 09203 เด็กหญิงวันใหม่ วังวงษ์ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/1
8 09131 เด็กชายจักรภัทร เชื้อนุ่น ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
9 09149 เด็กชายอดิเทพ บุตรดี ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
10 09208 เด็กหญิงจุฑามาศ สุริยะการ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
11 09209 เด็กหญิงชนาภา สิบกิ่ง ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
12 09212 เด็กหญิงเบญจวรรณ ชาติเสนา ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
13 09215 เด็กหญิงพิชญา นาคโนนหัน ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
14 09223 เด็กหญิงอารยา จินตะกัน ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
15 09395 เด็กหญิงพิมพ์ชนก อยู่เจริญ ชุมนุมช่างไม้ ม.2/3
16 09161 เด็กชายธีรพัฒน์ จันทจีน ชุมนุมช่างไม้ ม.2/4
17 09224 เด็กหญิงกรรณิการ์ โพธิ์กลาง ชุมนุมช่างไม้ ม.2/4
18 09235 เด็กหญิงวรภรณ์ ภักดี ชุมนุมช่างไม้ ม.2/4
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง