รายชื่อนักเรียนชุมนุม : งานช่างไม้
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ว่าที่ร.ต.สามารถ สงค์ประเทศ จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : งานช่างไม้ สถานที่เรียน :ช็อปอุตสาหกรรมิ
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09137 เด็กชายธีระพงศ์ เสน่ห์เมฆะ งานช่างไม้ ม.2/3
2 09210 เด็กหญิงญาณิศา ช้างทอง งานช่างไม้ ม.2/3
3 09211 เด็กหญิงนภารัตน์ ขจรแสง งานช่างไม้ ม.2/3
4 09217 เด็กหญิงพิมพ์สจี สอนราษฎร์ งานช่างไม้ ม.2/3
5 09219 เด็กหญิงวิมลรัตน์ แย้มเพชร งานช่างไม้ ม.2/3
6 09220 เด็กหญิงศิริวรรณ บุดดาวงษ์ งานช่างไม้ ม.2/3
7 09221 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ พวงค์ งานช่างไม้ ม.2/3
8 09157 เด็กชายแทน อารีย์ งานช่างไม้ ม.2/4
9 09165 เด็กชายยุทธไกร รัตนา งานช่างไม้ ม.2/4
10 09067 นายฐิตินันท์ รื่นจิตต์ งานช่างไม้ ม.6/1
11 08152 นางสาวปริตตา ไกรศรรัตน์ งานช่างไม้ ม.6/1
12 08208 นายธนิน แจ้งพร งานช่างไม้ ม.6/3
13 09059 นายนันทวัฒน์? เถาวัลย์ งานช่างไม้ ม.6/3
14 09061 นายมนตรี รอดภัย งานช่างไม้ ม.6/3
15 09011 นายสุทธิวัฒน์ ผาเวช งานช่างไม้ ม.6/3
16 09021 นางสาวพัชรดา คำโสภา งานช่างไม้ ม.6/3
17 09024 นางสาวมนัสนันท์ ศรเทียน งานช่างไม้ ม.6/3
18 08162 นางสาวอมลภา ผลสุข งานช่างไม้ ม.6/3
19 09031 นายขวัญเเก้ว บุญทศ งานช่างไม้ ม.6/4
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง