รายชื่อนักเรียนชุมนุม : Enjoy English by Netflix
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นลินพร ชัยทาน จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : ฝึกให้หูคุ้นชินและเลียนแบบสำเนียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ผ่านการใช้ภาษาในชีวิตจริง สถานที่เรียน :221
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09439 เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ มูลเมือง Enjoy English by Netflix ม.1/4
2 09452 เด็กชายชวนากร โสมาบุตร Enjoy English by Netflix ม.1/4
3 08919 เด็กหญิงฉันชนก อมูลราช Enjoy English by Netflix ม.3/1
4 09286 นายจิตวิสุทธิ์ จันทร์สว่าง Enjoy English by Netflix ม.5/2
5 08375 นายธนรัฐ จินดามรกฎ Enjoy English by Netflix ม.5/4
6 08378 นายพิพัฒน์ ศิวิลัย Enjoy English by Netflix ม.5/4
7 09271 นายรัชพล ประเสริฐสังข์ Enjoy English by Netflix ม.5/4
8 08417 นายศิราบูรณ์ ชุ่มศรี Enjoy English by Netflix ม.5/4
9 09274 นายสุวิจักขณ์ ไฝ่แจ้คำมูล Enjoy English by Netflix ม.5/4
10 08384 นายอภิวิชญ์ บุญราช Enjoy English by Netflix ม.5/4
11 09482 นายกิตติพร สว่างแผ้ว Enjoy English by Netflix ม.5/4
12 08447 นางสาวบุณยวีร์ พิลา Enjoy English by Netflix ม.5/4
13 08434 นางสาวยุวดี เพชรสูงเนิน Enjoy English by Netflix ม.5/4
14 09346 นางสาวสุพิชญา เขื่อนพันธ์ Enjoy English by Netflix ม.5/4
15 09350 นางสาวฐิติกานต์ วาปีโก Enjoy English by Netflix ม.5/5
16 09352 นางสาวมณีจันทร์ พระสุวรรณ Enjoy English by Netflix ม.5/5
17 09357 นางสาวอนงค์นาถ ติดยงค์ Enjoy English by Netflix ม.5/5
18 09359 นางสาวอมิตตรา ทองจอก Enjoy English by Netflix ม.5/5
19 09347 นางสาวอภิญญา ทั่งพรม Enjoy English by Netflix ม.5/5
20 09084 นางสาวกาญจนา ไชยโคตร Enjoy English by Netflix ม.5/6
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง