รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ห้องสมุดหรรษา
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาว​กัณ​ฐ​มณี​ นาคดี จำนวนที่รับ : 30 รายละเอียด : สถานที่เรียน :ห้องสมุด
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09517 เด็กหญิงเบญญา มาเม้า ห้องสมุดหรรษา ม.1/3
2 09121 เด็กชายภูมิพัฒน์ แก้วใสย์ ห้องสมุดหรรษา ม.2/2
3 09201 เด็กหญิงวรณัน จันทร์หอม ห้องสมุดหรรษา ม.2/2
4 08915 เด็กหญิงกนกพิชญ์ เจริญขุนทด ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
5 08917 เด็กหญิงจิราพร ตำนาน ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
6 08922 เด็กหญิงถิรดา บุญญาพิมทักษ์ ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
7 08923 เด็กหญิงธนพร คำสมจิตร ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
8 08924 เด็กหญิงธัญวรรณ มีเกาะ ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
9 08926 เด็กหญิงประภัสสร สุวรรณเวียง ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
10 08929 เด็กหญิงพิมพ์ชนก บังคม ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
11 08935 เด็กหญิงมาลินี พระจันทร์ ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
12 08936 เด็กหญิงวรภา ทัศบุตร ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
13 08937 เด็กหญิงวรรณกร เก็บทรัพย์ ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
14 08943 เด็กหญิงอารีรัตน์ อุดง ห้องสมุดหรรษา ม.3/1
15 08607 นายกิตติพศ มาสขาว ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
16 08665 นางสาวเกวลิน แสนสวย ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
17 09595 นางสาวธัญญลักษณ์ พันธ์เพชร ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
18 08675 นางสาวบุษกรณ์ ตำนาน ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
19 09601 นางสาวศิรประภา จีดเกาะ ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
20 08697 นางสาวอรวรรณ วงศ์วาน ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
21 09606 นางสาวอัญชิสา ฉ่ำชื่นใจ ห้องสมุดหรรษา ม.4/2
22 09611 นางสาวกัญญาณัฐ พูลบ่อโพธิ์ ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
23 09622 นางสาวภัทราภรณ์ สีกาวี ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
24 09624 นางสาววัลยา หลิวทอง ห้องสมุดหรรษา ม.4/3
25 09636 นางสาวณิชานันท์ มาทะ ห้องสมุดหรรษา ม.4/5
26 08707 นางสาวเนตรอัปสร โสภณ ห้องสมุดหรรษา ม.4/5
27 09642 นางสาวสรวรรณ อินทร์ภู่ ห้องสมุดหรรษา ม.4/5
28 08695 นางสาวอรกมล จงถาวรวุฒิ ห้องสมุดหรรษา ม.4/5
29 09361 นางสาวเชอลิตา อู่สุวรรณ ห้องสมุดหรรษา ม.5/6
30 09362 นางสาวฐิติรัตน์ สวัสดิ์นะที ห้องสมุดหรรษา ม.5/6
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง