รายชื่อนักเรียนชุมนุม : เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :น.ส.อารีย์ เอี่ยมรอด/น.ส.จิราพร บุญครอง จำนวนที่รับ : 40 รายละเอียด : ดูละครบุพเพสันนิวาส พร้อมเล่าเรื่องของประวัติสาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับละคร สถานที่เรียน :ห้อง resource
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09460 เด็กหญิงจันทร์รี ปอง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
2 09461 เด็กหญิงจันทิมา ปอง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
3 09464 เด็กหญิงณธิตา อรุณทิพย์ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
4 09465 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตอนศรี เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
5 09472 เด็กหญิงพัชรี จันทร์หอม เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
6 09484 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แสนวันนา เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
7 09516 เด็กหญิงนฤทัย ศรีไพรงาม เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/3
8 08643 นายฐากูร มงคลศรีบวร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
9 08664 นางสาวกัลยา เปียแป้น เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
10 08666 นางสาวเกษรารินทร์ จูมพร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
11 08668 นางสาวดาริน คงเกิด เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
12 08671 นางสาวธีรกานต์ เกิดปาน เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
13 09587 นางสาวนิตยา หนูสี เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
14 09247 นางสาวเพชรลดา โสประโคน เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
15 08725 นางสาววงษ์ฤทัย ศรีชมษร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
16 08682 นางสาวสุวะนัน บัวริคาน เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
17 08683 นางสาวหทัยรัตน์ โพธิ์อ่อง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/1
18 09555 นายกิตติภูมิ เหิงขุนทด เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/2
19 09557 นายจิรายุทธ พรมนนท์ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/2
20 08672 นางสาวน้ำทิพย์ ผาสุข เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/2
21 09597 นางสาวพิมพ์?ชนก? ทองเสื่อ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.4/2
22 09290 นางสาวจรรยพร โออ่อน เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
23 09296 นางสาวพรภิมล พันธุราช เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
24 09297 นางสาวพัชรลักษณ์ วงษ์ศรี เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
25 09302 นางสาวอินทร์นภา พ่วงแพ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
26 09390 นางสาวธิดารัตน์ สวนผล เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/1
27 08366 นายโชคพิพัฒน์ หลักเมือง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
28 09252 นายณัฐพงศ์ ฉัตรกระโทก เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
29 09254 นายธีรพัฒน์ บุตรเพชร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
30 09256 นายพิชัย ปานรัตน์ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
31 09257 นายฤทธิจักร อินทร์ชูโต เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
32 08370 นายวิทวัส รุกขชาติ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
33 09259 นายอนันตา ปุริธรรมกุล เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
34 09303 นางสาวกานต์ธีรา วุฒิยาสาร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
35 09304 นางสาวจุฑามาศ ทรงเวียง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
36 09306 นางสาวดวงกมล ตรงกลาง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
37 09310 นางสาวรุ่งนภา หัวไผ่ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
38 09312 นางสาวสงกรานต์ แขกเทศ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
39 09371 นางสาวสุวนันท์ โต๊ะยะบุตร เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/2
40 08369 นายวันเฉลิม นามาก เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.5/4
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง