รายชื่อนักเรียนชุมนุม : Plearn series(เพลิน ซีรีย์)
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูณฤมณ พันธุ์เวียง จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : เพลิดเพลินและมีความรู้ไปกับละคร ภาพยนต์ จากต่างประเทศ สถานที่เรียน :311
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09459 เด็กหญิงขวัญกมล พิมพ์แหวน Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.1/1
2 09498 เด็กหญิงเปมิกา ผิวละมัย Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.1/2
3 09522 เด็กหญิงสิริน น้อยประเสริฐ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.1/3
4 08945 เด็กหญิงกรรณธิมา ภักมี Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.3/2
5 08983 เด็กหญิงกันติชา จันทกล Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.3/4
6 08987 เด็กหญิงสุกัญญา ขมุ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.3/4
7 09635 นางสาวณัจฉรียา ป๊อกตัง Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
8 08688 นางสาวทิพย์เนตร พุทธรักขิโต Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
9 09637 นางสาวธัญลักษณ์ ชื่นใจ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
10 09639 นางสาวนพภัสสร ผลประดิษฐ์ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
11 09640 นางสาวมีนา พัฒนะวิบูลย์ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
12 09641 นางสาวสลิลทิพย์ อินทนนท์ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.4/5
13 09317 นางสาวกนกวรรณ มินขุนทด Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
14 09319 นางสาวชลธิชา ชูสลับ Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
15 09324 นางสาวบุณยาพร ประสิทธิ์วังศิลป Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
16 09332 นางสาวมลฤดี สีลาน Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.5/3
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง