รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ยุวเกษตร
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาวพัชรีภรณ์ ธิโกศรี จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : สถานที่เรียน :ห้องเกษตร
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 08892 เด็กชายกรณ์ดนัย พิชา ยุวเกษตร ม.3/4
2 09079 เด็กชายชญานนท์ ใจหาญ ยุวเกษตร ม.3/4
3 08898 เด็กชายธนกฤต สมประสงค์ ยุวเกษตร ม.3/4
4 08906 เด็กชายรัฐพล สีลานันท์ ยุวเกษตร ม.3/4
5 08910 เด็กชายอดิศักดิ์ บุ้งทอง ยุวเกษตร ม.3/4
6 09559 นายนนท์นที แสงกุศล ยุวเกษตร ม.4/2
7 08612 นายพีรวิชญ์ หนูอิ่ม ยุวเกษตร ม.4/2
8 09570 นายก้องภพ ยอดจันทึก ยุวเกษตร ม.4/4
9 09327 นางสาวพรชนก ขาวคม ยุวเกษตร ม.5/3
10 09309 นางสาวพิมพ์ชนก ยศปัญญา ยุวเกษตร ม.5/3
11 09333 นางสาวรุ้งนภา ไผ่งาม ยุวเกษตร ม.5/3
12 08994 นางสาวกอหญ้า ศรีบุรินทร์ ยุวเกษตร ม.6/2
13 08221 นางสาวจิราภา หนูย้อย ยุวเกษตร ม.6/2
14 08190 นางสาวพรรณนิพาภรณ์ เเก่นบุตรดี ยุวเกษตร ม.6/2
15 09026 นางสาววิลัญญา สายบัว ยุวเกษตร ม.6/2
16 09028 นางสาวสาวิตรี โสนนอก ยุวเกษตร ม.6/2
17 09029 นางสาวสุดารัตน์ อินทรีย์ ยุวเกษตร ม.6/2
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง