รายชื่อนักเรียนชุมนุม : ดนตรีสากล
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นายนวภัทร มีชัย จำนวนที่รับ : 40 รายละเอียด : วงดนตรีสตริง / วงโยธวาทิต สถานที่เรียน :ห้องดนตรี
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09458 เด็กหญิงกันต์กมล จันขุนทศ ดนตรีสากล ม.1/1
2 09434 เด็กชายวรินธร พ่วงแพ ดนตรีสากล ม.1/3
3 09509 เด็กหญิงจิรัสยา จันตราพรมราช ดนตรีสากล ม.1/3
4 09510 เด็กหญิงชนันธร เข็มทอง ดนตรีสากล ม.1/3
5 09179 เด็กหญิงธนัญชา ทองแท้ ดนตรีสากล ม.2/1
6 09182 เด็กหญิงเบญจาพร วิลาวรรณ์ ดนตรีสากล ม.2/1
7 09202 เด็กหญิงวราพร เที่ยงธรรม ดนตรีสากล ม.2/2
8 08823 นายกรกวรรษ สุวรัตน์ ดนตรีสากล ม.4/1
9 09551 นายจิรทิปส์ จันทร์ขาว ดนตรีสากล ม.4/1
10 08620 นายจิรวัฒน์ วงษ์มนัส ดนตรีสากล ม.4/1
11 08630 นายพิทยา หอมจำปา ดนตรีสากล ม.4/1
12 08631 นายภัทรชัย ศรีสวัสดิ์ ดนตรีสากล ม.4/1
13 08615 นายภูวดล เพ็งสุข ดนตรีสากล ม.4/1
14 08616 นายวรชัย เข็มเอี่ยม ดนตรีสากล ม.4/1
15 09584 นางสาวกชกร มณฑาทัศน์ ดนตรีสากล ม.4/1
16 09585 นางสาวฐานิดา โชคเกิด ดนตรีสากล ม.4/1
17 09586 นางสาวชญาริษา ศรีบุรินทร์ ดนตรีสากล ม.4/1
18 08724 นางสาวมยุริญย์ แพงกิ่ง ดนตรีสากล ม.4/1
19 09589 นางสาววนัสนันท์ จุกกระโทก ดนตรีสากล ม.4/1
20 08726 นางสาววราภรณ์ กองเเก้ว ดนตรีสากล ม.4/1
21 08711 นางสาววิชญาพร เกตุวัด ดนตรีสากล ม.4/1
22 09590 นางสาวศตพร พรีพรม ดนตรีสากล ม.4/1
23 08718 ธัญชนก ยนสีมา ดนตรีสากล ม.4/1
24 08701 นางสาวกิติยา เเสงโสดา ดนตรีสากล ม.4/2
25 08687 นางสาวทอฝัน เเก้วทอง ดนตรีสากล ม.4/2
26 08673 นางสาวนฤมล วิริยนนท์ ดนตรีสากล ม.4/2
27 09562 นายกฤษนนท์ เงินอยู่ ดนตรีสากล ม.4/3
28 09564 นายกิตติศักดิ์ ศรีลคร ดนตรีสากล ม.4/3
29 08662 นางสาวกนกณุช ตาสว่าง ดนตรีสากล ม.4/3
30 09619 นางสาวธวัลพร คำเขียว ดนตรีสากล ม.4/3
31 09621 นางสาวเนตรชนก กรวยทอง ดนตรีสากล ม.4/3
32 09626 นางสาวสุพรรษา กันทาเจริญ ดนตรีสากล ม.4/3
33 09577 นายพีรพัฒน์ คำแย้ม ดนตรีสากล ม.4/4
34 08623 นายณัฏฐกรณ์ เเสนคุณ ดนตรีสากล ม.4/5
35 08658 นายเมฆมงคล หลวงอินทร์ ดนตรีสากล ม.4/5
36 09634 นางสาวจริยาพร ขุนรักษ์ ดนตรีสากล ม.4/5
37 08667 นางสาวดาราวดี เวหาด ดนตรีสากล ม.4/5
38 09638 นางสาวพิชญาภา วงษ์เศษ ดนตรีสากล ม.4/5
39 09643 นางสาวณัชชา วิภา ดนตรีสากล ม.4/5
40 09250 นายภูรินท์ สุวรรณนาคะ ดนตรีสากล ม.5/1
41 09251 นายวรัญญู อนุรักษ์ ดนตรีสากล ม.5/1
42 08845 นายณัฐกร ลาภพูล ดนตรีสากล ม.5/2
43 09253 นายณัฐพล ตั้งวงษ์เลิศ ดนตรีสากล ม.5/2
44 08441 นางสาวสุพิชญา ขุยจันทรทึก ดนตรีสากล ม.5/2
45 09255 นายประภากร ทักษิณ ดนตรีสากล ม.5/3
46 08837 นางสาววริศรา เพชรมณี ดนตรีสากล ม.5/5
47 09088 นายเจตริน ภักดี ดนตรีสากล ม.6/1
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง