รายชื่อนักเรียนชุมนุม : รากเหง้าความเป็นไทย
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูนพมาศ กระต่ายจันทร์ จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : ศึกษาและปลูกฝังรากเง้าความเป็นไทย สถานที่เรียน :111
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 08868 เด็กชายจตุพร บุ้งทอง รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
2 08883 เด็กชายธณวรรษ สีทาหลอด รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
3 08966 เด็กหญิงเขมจิรา สุขขี รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
4 08967 เด็กหญิงญาณิดา ป๊อกตัง รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
5 08968 เด็กหญิงณัฏฐณิชา อินทร์อยู่ รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
6 08970 เด็กหญิงธนพร วิฬุริยะกุล รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
7 08971 เด็กหญิงธวัลรัตน์ บุญธรรม รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
8 08972 เด็กหญิงธัญพิชชา คุทจร รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
9 08974 เด็กหญิงพัชราพร แม้นชัยภูมิ รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
10 08975 เด็กหญิงพัชริน ปุระมงคล รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
11 08977 เด็กหญิงอภิชญา รจนากร รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/3
12 08893 เด็กชายชนะชัย จันทะออน รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
13 08895 เด็กชายณัฐวัฒน์ อาจสาลี รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
14 08897 เด็กชายทศพล พันธ์สี รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
15 08914 เด็กชายพงษกรณ์ เพิ่มศิลป์ รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
16 08988 เด็กหญิงสุภัสสร จาดพิมาย รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
17 08989 เด็กหญิงอภิญญาภรณ์ แสงราญ รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
18 09246 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ดาศรี รากเหง้าความเป็นไทย ม.3/4
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง