รายชื่อนักเรียนชุมนุม : Computer to You
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :หนึ่งฤทัย เยินสูงเนิน จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : Computer to You สถานที่เรียน :ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 08874 เด็กชายธนวัฒน์ นิ่มน้อย Computer to You ม.3/3
2 08884 เด็กชายวรสรณ์ อ่อนแก้ว Computer to You ม.3/3
3 08647 นายธนพัฒน์ ม่วงตะเภา Computer to You ม.4/3
4 08652 นายสรรค์นิธิ ภมรพล Computer to You ม.4/3
5 09340 นางสาวฐานิฏฐ์ ดำทอง Computer to You ม.5/1
6 09295 นางสาวนิชญาดา ถาดทอง Computer to You ม.5/1
7 09273 นายสิทธิกร เข็มรัตน์ Computer to You ม.5/2
8 08171 นายธนวัฒน์ ประจงใจ Computer to You ม.6/1
9 09034 นายธนวัฒน์ ไพรินทร์ Computer to You ม.6/1
10 08141 นายสรวิชญ์ สำเร็จงาน Computer to You ม.6/1
11 09044 นางสาวกิตติมา พงษ์ศรี Computer to You ม.6/1
12 08188 นางสาวณัฐณิชา ทัพพงษ์ Computer to You ม.6/1
13 08146 นางสาวณัฐธิดา ทัพพงษ์ Computer to You ม.6/1
14 09074 นางสาวปภานัน รามสูตร Computer to You ม.6/1
15 08151 นางสาวปริญญาดา ปราบพาล Computer to You ม.6/1
16 08225 นางสาวปริญญาศิริ ปราบพาล Computer to You ม.6/1
17 08189 นางสาวพรพรรษา ไชยบุรินทร์ Computer to You ม.6/1
18 08155 นางสาวแพรวชมพู แซ่คู Computer to You ม.6/1
19 08176 นายภาณุ วงษ์มนัส Computer to You ม.6/3
20 09056 นายธนกร หมวกเหล็ก Computer to You ม.6/4
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง