รายชื่อนักเรียนชุมนุม : เกมวิทยาศาสตร์
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูรุ่งนภา คำแพง จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : สถานที่เรียน :214
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09427 เด็กชายณัฐภูมิ กลิ่นหอม เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
2 09431 เด็กชายปรมัตถ์ชน ศิริพูน เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
3 09435 เด็กชายวีรวัฒน์ หุบกระโทก เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
4 09436 เด็กชายอนุรักษ์ จันภูงา เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
5 09437 เด็กชายอัษฎาวุธ หนูอินทร์ เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
6 09438 เด็กชายอารีญะ สุดตะโก เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
7 09514 เด็กหญิงธนิดา เรืองทอง เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/3
8 09532 เด็กหญิงปริตา ช้างทอง เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/4
9 09533 เด็กหญิงเปมิกา จิ๋วเชย เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/4
10 09536 เด็กหญิงมณีรัตน์ ประชุมสุข เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/4
11 09537 เด็กหญิงวรัชญา เกตุอินทร์ เกมวิทยาศาสตร์ ม.1/4
12 09140 เด็กชายภานุพงศ์ เพ็ชรหึง เกมวิทยาศาสตร์ ม.2/3
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง