รายชื่อนักเรียนชุมนุม : Taylor Swift Club
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :นางสาวศิริยาภรณ์ หันสมร จำนวนที่รับ : 20 รายละเอียด : สถานที่เรียน :โดม
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09188 เด็กหญิงสุทัตตา สุวรัตน์ Taylor Swift Club ม.2/1
2 09227 เด็กหญิงโชติรส นวลดี Taylor Swift Club ม.2/4
3 09228 เด็กหญิงณัฐณิชา โพธิ์ถาวร Taylor Swift Club ม.2/4
4 09231 เด็กหญิงปาริชาติ ลุตภาพ Taylor Swift Club ม.2/4
5 09232 เด็กหญิงพรสวรรค์ จงสุข Taylor Swift Club ม.2/4
6 09234 เด็กหญิงรุ่งอรุณ แสนคุณ Taylor Swift Club ม.2/4
7 09237 เด็กหญิงสนัญญา พาขุนทด Taylor Swift Club ม.2/4
8 09238 เด็กหญิงสุพิชญา ศรีจันทร์ Taylor Swift Club ม.2/4
9 09375 เด็กหญิงเจนนิษา เหม็งสามเรือน Taylor Swift Club ม.2/4
10 09236 เด็กหญิงมนัสนันท์ คูณสงค์ Taylor Swift Club ม.2/4
11 09392 นางสาวอรวรรณ ขัดเรือน Taylor Swift Club ม.2/4
12 09012 นายอนุวัติ ดารา Taylor Swift Club ม.6/4
13 09013 นางสาวเกวลิน เกษสุวรรณ์ Taylor Swift Club ม.6/4
14 09045 นางสาวจิรวรรณ ลึกนาดี Taylor Swift Club ม.6/4
15 09073 นางสาวณัฐชา ผ่องแผ้ว Taylor Swift Club ม.6/4
16 09015 นางสาวนริศรา ทองพานิช Taylor Swift Club ม.6/4
17 09025 นางสาวลักษณารีย์ กรประดิษฐ์ Taylor Swift Club ม.6/4
18 09066 นางสาววิรัลพัชร แผนเสือ Taylor Swift Club ม.6/4
19 09050 นางสาวสุนิษา พุ่มมาก Taylor Swift Club ม.6/4
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง