รายชื่อนักเรียนชุมนุม : Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูกายสิทธิ์ ครูบัณฑิต จำนวนที่รับ : 30 รายละเอียด : ร้อง Cover เพลงที่ชอบ เล่นกีต้า สถานที่เรียน :ห้องคอมพิวเตอร์ (223)
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 08980 เด็กหญิงสุจาริณี ทาตุ๊ Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
2 08981 เด็กหญิงกนิษฐา สุนะวัง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
3 08986 เด็กหญิงศศิศศร จันทคาม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.3/4
4 09593 นางสาวธัญชนก พุดรักษา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.4/2
5 09289 นางสาวเกศินี ฮะหลี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/1
6 09366 นางสาวพจนีย์ พัดทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
7 09311 นางสาวศริญญา มิตรส่งสุข Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
8 09314 นางสาวสุภามาศ สูแพะ Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
9 09315 นางสาวอินทิรา หานะกุล Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.5/2
10 09009 นายพงศกร สุริยจันทราทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
11 08993 นายอิทธิกร บุญประคม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
12 08145 นางสาวณัฐกานต์ ยอดทองดี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
13 08996 นางสาวปพิชญา เงินกลม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
14 08997 นางสาวประกายเพชร อรชุน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
15 08998 นางสาวปรียาภรณ์ ปี่ทอง Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
16 08999 นางสาวปาริชาติ ดำกลิ่น Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
17 09020 นางสาวพรรณี บุญศรี Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
18 09000 นางสาวพศิกา รัตนา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
19 09002 นางสาววรรณวิษา อินมิทิน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
20 08158 นางสาววิยะดา ศรีชมษร Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
21 09004 นางสาวสุจิราพร สีทำมา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
22 08164 นางสาวอาศิรา ปราสัยงาม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
23 09005 นางสาวเอมมิกา? ยองแก้ว Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/1
24 09035 นายธนากรณ์ โพธิน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
25 08224 นางสาวธันวา? โคจรานนท์? Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
26 09017 นางสาวปนัดดา หอมเนียม Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
27 08230 นางสาวรมณีย์ อมฤก Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
28 09001 นางสาวรัชดาภรณ์ แช่มชื่น Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
29 08163 นางสาวอรอุษา พรมปาน Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/2
30 08204 นายณัฐดนัย แท่นศิลา Cover Song : ร้อง-เพลง-เล่น ๆ ม.6/3
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง