รายชื่อนักเรียนชุมนุม : เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู)
รายละเอียดชุมนุม : ครูผู้สอน :ครูกนกพร ชัยทิมประทุม จำนวนที่รับ : 18 รายละเอียด : ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ กฎ กติกาในเล่น ซูโดกุ สถานที่เรียน :231
| เลขที่ ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09124 เด็กชายยุทธนา แม้นชัยภูมิ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.2/2
2 09192 เด็กหญิงจีตา ปอง เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.2/2
3 09629 นางสาวณัฐณิชา ลานทอง เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.4/4
4 08367 นายทวีรัชต์ วัฒนาพิชิตพงศ์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/1
5 09293 นางสาวณัฐพร ครองศักดิ์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/2
6 09323 นางสาวธันยธรณ์ อินทโชติ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
7 09328 นางสาวไพลิน กลิ่นมะพร เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
8 09330 นางสาวภัทรสิริ ศรีบุรินทร์ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
9 09336 นางสาวสุพัตรา เนธิบุตร เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
10 09316 นางสาวอุทุมมา อินทโชติ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/3
11 09379 นายนพชัย มาทะ เกมคณิตศาสตร์ (ซูโดกู) ม.5/5
 

| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชื่อชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง