เลือกห้อง | ม.1/1| ม.1/2| ม.1/3| ม.1/4| ม.2/1| ม.2/2| ม.2/3| ม.2/4| ม.3/1| ม.3/2| ม.3/3| ม.3/4| ม.4/1| ม.4/2| ม.4/3| ม.4/4| ม.4/5| ม.5/1| ม.5/2| ม.5/3| ม.5/4| ม.5/5| ม.5/6| ม.6/1| ม.6/2| ม.6/3| ม.6/4| ม.6/5|
| เลขที่ | ID | ชื่อ - นามสกุล | ชุมนุม | ชั้น / ห้อง |
1 09396 เด็กชายกฤษฎา คำภีระ วิทย์คิดสนุก ม.1/1
2 09397 เด็กชายจักรภัทร พุ่มเรือง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
3 09398 เด็กชายฐิตินันท์ มั่นคง วิทย์คิดสนุก ม.1/1
4 09399 เด็กชายณัฐรัชต์ รอดดี วิทย์คิดสนุก ม.1/1
5 09400 เด็กชายธนกฤต อินทร์ปลัด กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
6 09401 เด็กชายพรหมมินทร์ เกสร กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
7 09402 เด็กชายอนุชา สิทธิแก้ว วิทย์คิดสนุก ม.1/1
8 09457 เด็กหญิงกวินทิพย์ คำเนียม คณิตศาสตร์หรรษา ม.1/1
9 09458 เด็กหญิงกันต์กมล จันขุนทศ ดนตรีสากล ม.1/1
10 09459 เด็กหญิงขวัญกมล พิมพ์แหวน Plearn series(เพลิน ซีรีย์) ม.1/1
11 09460 เด็กหญิงจันทร์รี ปอง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
12 09461 เด็กหญิงจันทิมา ปอง เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
13 09462 เด็กหญิงชญาดา ศรีดา นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
14 09463 เด็กหญิงชวนันท์ บุญสุข กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
15 09464 เด็กหญิงณธิตา อรุณทิพย์ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
16 09465 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตอนศรี เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
17 09466 เด็กหญิงณัฐกมล ปู่ดี กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
18 09467 เด็กหญิงธัญวรัตน์ นามมา Crossword ม.1/1
19 09468 เด็กหญิงธันยารัตน์ ดิษผดุง คณิตศาสตร์หรรษา ม.1/1
20 09469 เด็กหญิงนวรัตน์ มิตรใส นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
21 09470 เด็กหญิงเบญญาภา สวัสดิ์พึ่ง นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
22 09471 เด็กหญิงพัชรกร สายทองมาตย์ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/1
23 09472 เด็กหญิงพัชรี จันทร์หอม เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
24 09484 เด็กหญิงพิมพ์ญาดา แสนวันนา เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ผ่านละครบุพเพสันนิวาส ม.1/1
25 09485 เด็กหญิงฟ้าใส ชาติสุทธิ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
26 09486 เด็กหญิงรัตติกาล ประเสริฐ กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
27 09487 เด็กหญิงลลิตา อุวิทัศ ยังไม่เลือกชุมนุม ม.1/1
28 09488 เด็กหญิงสุดาพร ตุทุมมี Crossword ม.1/1
29 09489 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ วงษ์เศษ นาฏศิลป์และการแสดง ม.1/1
30 09490 เด็กหญิงอณัญญาพร อินกอง กีฬาเพื่ออนาคต ม.1/1
 
| กลับหน้า Login |
935
มีชุมนุม ยังไม่เลือก
741 194
ชุมนุมทั้งหมด
นักเรียนแยกตามห้อง
นักเรียนแยกตามชมนุม
ยังไม่เลือกชุมนุมแยกห้อง